ПРОЦЕДУРА ЗА РЕФЕРИРАНЕ

Процедура и таблица

Текстът, който е предоставен от автора за публикуване, трябва да бъде проверен предварително от
секретарите и главния редактор на списанието за:
— евентуалното наличие на явни и груби недостатъци от научна гледа точка;
— съответствието на текста с правилата за издаване на списанието;
В случай на положителен резултат от предварителната проверка се преминава към следващата фаза
на същинското рефериране.

По решение на Редакционната колегия текстът се предлага за преценка на двама учени- експерти по съответната материя, която е предмет на самата статия, от университети, които са различни от университета на автора. Възприета е системата на така нареченото двойно независимо рефериране (double blind peer review): текстът се изпраща от от един от секретарите в анонимна форма на двамата рефериращи. На автора не се разкриват имената на рефериращите, които са длъжни, както и членовете на Редакционната колегия и секретарите на списанието, да пазят в тайна тази дейност.
В рамките на двадесет дни след получаването на статията, рефериращите са длъжни да поставят своята оценка, попълвайки таблицата (Приложение №1) и да върнат материалите на секретарите.


Критерии

Рефериращите са длъжни да оценят:
– Оригиналност на предмета на предоставения текст и на изложението
– Съответствие с тематиката на списанието
– Правилна методология
– Лингвистична точност
– Качество на превода
– Стабилност на аргументацията
– Яснота на изложението
– Пълнота на изложението
– Съответно използване на библиографските препратки и тези към юриспруденцията


Критерии

В резултат на реферирането предоставеният текст може:
— да се приеме за публикуване;
— да се върне на автора за извършването на поправки, водещи до подобрение, изрично посочени от рефериращия. Адекватността на направените промени се преценява от Редакционната колегия, която прави предложение за публикуване;— да не се допуска за публикуване.
В случай на различна преценка на двамата рефериращи, крайното решение се взима от Редакционната колегия на списанието. Публикуването се извършва по решение на Редакционната колегия въз основа на предложението на главния редактор.

Процедура и таблица
Към всички броеве
bg_BGBulgarian