DELICTA

Брой I/2023

Новият брой № 1 за 2023 година на електронното романистично списание IUS ROMANUM съдържа изследвания, които обхващат една особено обширна проблематика, свързана с установяването и санкционирането на противоправните действия в обществото. Темата DELICTA дава възможност за едновременното разглеждане на публичноправни и частноправни въпроси, доколкото с този термин в римското право се означават така наречените граждански правонарушения (delicta privata), но и престъпленията (delicta publica). Това е и основанието в съдържанието на списанието да се обособят, следвайки римскоправната класификация, двата основни раздела – за публичноправните и частноправните деликти.

Обикновено в съвременното право с термина деликт се определят delicta privata. Това се дължи и на обстоятелството, че още в Древния Рим delicta publica, макар и да са запазени като наименование и в източниците от времето на Империята, все по-често са определяни от самите римски iurisprudentes с един друг термин – crimina. Той има и своята приемственост през вековете и масова употреба в съвременното право, съответно е включен в названието на наказателното право и в основната терминология на наказателноправната наука и в съвременните езици.

Приоритетното изучаване и изследване на римското частно право води до разглеждане в учебните курсове на много от уредените в книга XLVII на Дигестите деликти, интерпретирани като източници на облигационни отношения или пороци на волята. В тази материя подходът е тясно свързан с римските концепции и особеностите на системите на цивилното и преторското право, както и с прилагането на общия граждански процес за санкциониране на тези деликти. И независимо, че в Римското право delicta privata имат и конкретни наименования, състави и специфични наказания, общият принцип да не се причинява вреда другиму – neminem laedere, се явява основата за създаването на тази уредба. Съответно от другите два принципа, определени от Улпиан като praecepta iuris, санкциите следват като резултат от изискването за отдаване всекиму на дължимото – suum quique tribuere, а всичко е подчинено на общия  критерий за съобразен с правото и добросъвестността, почтен и честен начин на живот и поведение – honeste vivere.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian