УСТАВ

НА БАЛКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РИМСКО ПРАВО И РИМСКОПРАВНА ТРАДИЦИЯ

І. Статут на Асоциацията.

 

Чл.1. (1) Създава се Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iurе romano“ (S.I.R.), наричана по-долу Асоциацията.

(2) Асоциацията е неправосубектна  доброволна нестопанска организация, създадена през 2016 г. в София, България, по силата на свободното съгласие на нейните членове- основатели- преподаватели и учени, занимаващи се с изследването и преподаването на римското частно и публично право и римската правна история и традиция в Албания,  Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Гърция,, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния и. Сърбия, Словения и, Турция,

(3) Асоциацията е част от гражданското общество и е независима, неправителствена и неполитическа формация, съществуваща на основата на научното сътрудничество,, създадена без определен срок.

(4) Асоциацията се прекратява по решение на Общото събрание.

Чл. 2 . (1) Целите на асоциацията са:

1. да създава и подпомага редовните контакти между преподавателите и учените от балканските държави, убедени във високата стойност на римската правна култура и традиция независимо от тяхната националност;

2. да организира периодични научни форуми, посветени на римското право и римскоправната традиция и актуалното развитие на романистиката както в балканските държави, така и в европейски и световен план;

3. да популяризира достиженията на  преподавателите и учените от балканските държави в областта на романистиката  чрез печатни и електронни издания, мултимедийни и всякакви други изяви, съответни на постигане на целите на асоциацията.

(2) За постигане на своите цели Асоциацията осъществява следните дейности:

1. организиране и провеждане на публични лекции,срещи, колоквиуми, конференции, семинари, юбилейни чествания, студентски и научни дискусионни клубове и пр. международни форуми;

2. издаване на информационни бюлетини, сборници с научни трудове, научни списания в печатна и електронна форма и други подобни;

3. поддържане на Регистър с база данни по определен образец за преподавателите и учените, вкл. и докторанти и млади учени от държавите членки с цел улесняване на контактите между тях и ползотворно сътрудничество

4. поддържане на виртуална библиотека с доброволно предоставени от автори от страните- членки научни трудове, студии, статии, дидактични материали и пр.

5. поддържане на актуална информация за  преподаването и изследването на римското право в страните- членки и на събития, свързани с това в тях.

(3) За да постигне своите цели Асоциацията си сътрудничи с други организации с подобни цели и задачи от цял свят.

 

Чл. 3. (1) Асоциацията  първоначално има своя страница на сайта на Юридическия факултет на СУ www.iusromanum.eu, на която се обявяват данни за контакт – електронна поща, адрес за кореспонденция и др. Сайтът е администриран от членовете на Асоциацията от този факултет.

(2) Първоначалното седалище на Асоциацията е Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, каб. 308 – София 1000, бул. Цар Освободител № 15, България .

(3) Асоциацията има свой уникален знак и официални бланки за кореспонденция, приети от учредителите.

 

Чл. 4. Асоциацията приема правила за работа, контакти и организиране на мероприятията за постигане на обявените в този устав цели.

 

ІІ. Членство в Асоциацията

 

Чл. 5. (1) Член на Асоциацията  може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е юрист и преподавател или учен, вкл. и докторант или млад учен от посочените в чл. 1, ал.2 държави и който има като основна проблематика на своята научна и преподавателска дейност римското право и римскоправната традиция.

(2) По изключение в Асоциацията могат да членуват историци, филолози и други лица с неюридическо образование,  които имат като основна проблематика на своята научна и преподавателска дейност римското право и римскоправната традиция.

(3) Като почетни членове на Асоциацията могат да членуват и видни преподаватели и учени- романисти от други държави, които съдействат и имат значим принос за постигане на целите на асоциацията.

(4) Всички членове попълват регистрационна карта по образец, утвърден от Учредителното събрание, в която вписват основни лични данни с цел  улесняване на контактите във връзка с дейността на Асоциацията.

 

Чл. 6 .  Членове на асоциацията са учредителите, присъединилите се членове и почетните членове.

 

Чл. 7. Учредители са членовете на Инициативния комитет, подготвил устава и Учредителното събрание на асоциацията, и всички присъстващи на Учредителното събрание лица, подписали настоящия устав.

 

Чл. 8. (1) Присъединили се членове са всички лица, отговарящи на изискванията по чл. 5 на устава, които подадат писмено заявление до Управителния съвет, с което приемат устава и целите на Асоциацията и се задължават да спазват нейните правила за работа.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага:

а) една препоръка от учредител на Асоциацията;

б) информация за научната и преподавателска дейност на кандидата- СV и библиография;

в) попълнена регистрационната карта по чл. 5, ал.4.

(3) Заявлението се разглежда от Управителния съвет на Асоциацията в 1-месечен срок от постъпването му и се предлага на Общото събрание да вземе решение за приемане на лицето като член.

(4) Заявлението, предложението на Управителния съвет за приемането на нов член и решението на Общото събрание могат да бъдат направени и по електронен път по ред, утвърден в Правилата за работа на Асоциацията.

(5) Членството възниква от момента на приемането на Решението на Общото събрание.

(6) Управителният съвет организира вписването на новоприетите членове в Регистъра на Асоциацията.

 

Чл. 9. (1) Общото събрание може да приема  почетни членове на Асоциацията съгласно разпоредбите на чл.5, ал.3 по писмено прадложение на всеки от учредителите, отправено до Управителния съвет заедно с мотиви и информация за дейността на кандидата и изрично заявено негово съгласие за присъединяване като почетен член към Асоциацията

(2) Управителният съвет внася предложенията заедно с документите по ал. 2 в Общото събрание, което приема решение за приемане на лицето като почетен член.

(3) Предложението и съпътстващите го документи, както и решението на Общото събрание могат да бъдат направени и по електронен път по ред, утвърден в Правилата за работа на Асоциацията.

(4) Почетното членството възниква от момента на приемането на Решението на Общото събрание.

(5) Управителният съвет организира вписването на почетните членове в Регистъра на Асоциацията и им издава специално удостоверение за това.

(6) Почетния член може да попълни регистрационен формуляр.

 

Чл. 10. (1) Членството в  Асоциацията се прекратява:

1. при смърт;

2. с писмено заявление от член на групата;

3. при изключване с решение на Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет или най- малко 2 учредители при констатирани груби нарушения на устава, уронване престижа на Асоциацията и нейни членове и след преценка на дадените от съответното лице обяснения.

4. при прекратяване на Асоциацията.

(2) Смъртта, напускането и изключването на член не прекратява Асоциацията. Тя продължава да съществува с останалите членове.

 

III. Управление на Асоциацията

 

Чл. 11. Органи на  Асоциацията са нейното Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

 

Чл. 12 (1) Общото събрание на Асоциацията се състои от всички учредители, присъединени и почетни членове.  Всеки член има право на един глас., като може  да упълномощава писмено друг член да го представлява за всеки конкретен случай или за определен период от време, не по- дълъг от 6 месеца. Упълномощаването се заявява пред Управителния съвет писмено или по електронен път.

(2) Общото събрание се свиква от управителния съвет най-малко веднъж годишно. То може да бъде свикано извънредно и по искане на една четвърт от членовете на Асоциацията.

(3) Дневният ред на заседанията се съставя от Управителния съвет.

(4) Общото събрание:

1.     приема, изменя и допълва  Устава на Асоциацията

2.     приема Правила за работа на Асоциацията, уникален знак, официални бланки, регистрационни карти и други документи, свързани с осъществяване на нейната дейност

3.     приема и освобождава членове на Асоциацията

4.     приема годишния отчет за работата на Управителния съвет

5.     приема информация за научното и изследователско развитие на членовете на Асоциацията и за развитието на романистичната наука в държавите по чл.1, ал.2. , както и плановете за бъдеща дейност на Асоциацията.

6.      приема решения във връзка с организиране и провеждане на дейностите на Асоциацията

7.      взема решения по други въпроси, включени в дневния ред.

(5) Общото събрание  има кворум от 2/3 от всички членове на Асоциацията, като е възможно и представителство с изрично писмено пълномощно член на Асоциацията да бъде представляван от друг член. В пълномощното трябва да е указано и как да се гласува по отделните точки на дневния ред.

(6) Общото събрание приема решенията си с мнозинство от ½ от всички членове на Асоциацията.

(7) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, но с изрично писмено изявление на членовете, направено по електронен път и след осъществен личен контакт от Управителния съвет със съответните членове.

 

Чл. 13 (1) Управителният съвет се състои от председател, заместник-председател и трима членове, избрани с явно гласуване от Общото събрание с мандат от 5 години без ограничеиня за мандатите.

(2) Общото събрание избила с явно гласиване и секретар за същия период.

(3) Председателят е представител на Асоциацията и извършва действия в общ интерес.

(4) Управителният съвет:

1.      изпълнява решенията на общото събрание

2.      организира текущата работа на Асоциацията

3.      взема решения по въпроси, за които е оправомощен от общото събрание

4.      съставя ежегоден отчет за дейността на фондацията

5.     обобщава отчетите на членовете от държавите по чл.1, ал.2 за напредъка в научната и изследователска дейност по римско право и римскоправна традиция и представя обобщена информация за това на общото събрание

6.      организира воденето на регистър, виртуална библиотека и издания, свързани с дейността на Асоциацията.

7.      Организира поддържането на сайт и актуална информация за дейността на Асоциацията.

(5) Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно и се свиква по инициатива на неговия председател. При необходимост той може да се свика неприсъствено и по всяко време.

(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Те могат да се вземат и неприсъствено, но с изрично писмено изявление на членовете, направено по електронен път и след осъществен личен контакт.

(7) Председателят подписва документацията на Асоциацията и поддържа архива й.

 

IV. Други разпоредби

 

Чл. 14. (1) Асоциацията е организация, която не реализира печалба.

(2) Асоциацията не притежава свое имущество. Дарения и други безвъзмездни актове се допускат само ако те подпомагат дейностите в общ интерес и  са пряко извършени между дарителя и трети за  Асоциацията лица с оглед постигане на целите на Асоциацията ( напр. за организиране на научни форуми, издаване на книги, списания и пр.)  В този случай  управителният съвет на Асоциацията трябва да бъде уведомено своевременно  за направеното дарение.

(3) Членовете на Асоциацията търсят средства за финансова подкрепа за организиране на конференции или други предвидени в статута дейности и за подпомагане управлението на сайта в Интернет, кжйто към момента е финансиран и поддържан от Юридическия факултет на Софийския университет.

 

Чл.15. (1) Официалните езици на Асоциацията са италиански, английски и френски.

(2) Всеки от членовете на асоциацията може да съдейства уставът и другите документи на Асоциацията да бъдат преведени на съответния национален език и да ги постави на сайта на своята катедра, институт и пр.

 

Чл. 16. (1) Неуредените от тези правила въпроси и възникналите спорове се разрешават по съгласие между членовете на групата.

(2) При липса на съгласие се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство или на законодателството по седалището на Асоциацията, ако то бъде променено.

Тези правила са приети на Учредително събрание на Асоциацията, проведено на 13 окговнри 2016 г. в София.

към S.I.R.
bg_BGBulgarian