Общо събрание

Балканска асоциация по Римско право и римскоправна традиция


ПРОГРАМА

за Учредителното събрание на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, РЕКТОРАТ, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15, СЕВЕРНО КРИЛО, ІІ ЕТАЖ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, 13 ОКТОМВРИ 2016 Г., 18 Ч.

17.30- 18.00–     Регистрация на участниците

18.00-18.10-       Приветствия от Ректора на СУ, Декана на ЮФ

18.10-18.40-       Изказвания на членовете на учредителния комитет: проф. д-р Малина Новкиришка, проф. д-р Мария Игнатович, проф. д-р Гоце Наумовски, проф. д-р Валериус Чукъ, доц. д-р Томислав Карлович

18.40-19.00-       Други изказвания

19.00-19.15-        Дебати относно устава и приемане

19.15-19.20-        Дебати относно знака, наименоавнието и формуляра за участие и приемането и

19.20-19.30-       Предложения за Управителен съвет и секретар- дебати

19.30-19.40-       Избор на Управителен съвет и секретар

19.40-19.50-       Предложения за бъдещата работа на Асоциацията

19.50-20.00-       Заключителни обобщения

20.00-                  Коктейл в ресторант „Алма матер“


Протокол

от Учредителното заседание на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iurе romano“ (S.I.R.),

Днес, 13 октомври 2016 г. , 18 ч. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  в София се проведе Учредителното заседание на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iurе romano“ (S.I.R.), наричана по- долу Асоциацията.

В залата присъстваха учредителите и почетните членове съгласно приложения към протокола списък- общо 29 души.

Заседанието беще председателствано от проф. Малина Новкиришка- член на инициативния комитет за учредяване на Асоциацията по предложение на членовете на съшия комитет и като домакин на мероприятието.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Дебати относно устава и приемане на устава на Асоциацията
2. Избор Управителен съвет и секретар на Асоциацията
3. Предложения за бъдещата работа на Асоциацията

По т.1 от дневния ред направиха изказвания проф. Малина Новкиришка, проф. Мария Игнатович, проф. Гоце Наумовски, проф. Себастиано Тафаро, проф. Валериус Чукъ. Беше уточнено наименованието на фондацията на латински и в списъка на държавите, от които могат да бъдат членове на фондацията университетски преподаватели и учени, беше добавена и Молдова.  Приеха се единодушно  следните

РЕШЕНИЯ:

1.       Учредява се Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iurе romano“ (S.I.R.)

2.       Приема се Устав на Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iurе romano“ (S.I.R.)

3.       Утвърждава се списъкът на учредителите и почетните членове на Асоциацията, в който са включени и лицата, изразили своето съгласие за учредяването й и приемащи Устава, но поради служебни ангажименти неприсъстващи на Учредителното събрание.

 

По т.2 от дневния ред доц. Томислав Карлович от Университета в Загреб направи предложение за председател, заместник- председател,членове на Управителния съвет  и секретар на Асоциацията. Първоначално направеното предложение за секретар на Асоциацията да бъде избран Александър Арсич от Университа в Ниш беше дискутирано в оперативен порядък, тъй като той все още е студент и няма статут на преподавателу каквито са изискванията на  Устава за тази длъжност. Въз основа на направеното предложение единодушно се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

1.       Избира  Управителен съвет на Асоциацията в състав:

Председател: проф. Малина Новкиришка от Софийкия университет „Св. Климент Охридски“, България

Заместник- председател: проф. Мария Игнатович от Университета в Ниш, Сърбия

Членове:

проф. Марко Петрак от Университета в Загреб, Хърватска

проф. Гоце Наумовски от Университета „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Македония

проф. Валериус Чукъ от Университета „Александру Йоан Куза“ в Яш, Румъния.

 

2.       Избира за секретар ас. Стоян Иванов от Софийкия университет“Св. Климент Охридски“,

България.

 

По т.3 от дневния ред се направиха предложения както във връзка с предстоящата Първа Балканска международна конференция „Изучаването и преподаването и  на римското право и римскоправната традиция в началото на ХХІ век“ , така и с оглед на бъдещите инициативи. Одобри се регистрационният формуляр за членовете на Асоциацията и се уточниха сроковете за неговото изпращане, както и документите, които ще бъдат публикувани на сайта IUS ROMANUM.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20 ч.

 

Председател:  (п) проф. Малина Новкиришка

Секрета:             (п) ас. Стоян Иванов

bg_BGBulgarian