Протокол №1
 

от заседанието (неприсъствено) на Управителния съвет на
на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция

 

„Societas pro iurе romano“ (S.I.R.)

Днес, 6 април 2017 г.  се проведе неприсъствено заседание на членовете на Управителния съвет на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iurе romano“ (S.I.R.).

Предварително членовете на Управителния съвет получиха материалите за заседанието и изразиха своето становище по електронен път.

Единодушно бяха приети следните

Решения:

1. По предложение на председателя на УС проф. Малина Новкиришка да се обяви  Първи конкурс за научни изследвания и статии на млади автори  на тема: „Римското право и римскоправната традиция в съвременното право“. Съставянето и преводът на обявата и регламента на конкурса на официалните езици на Асоциацията, както и изпращането му до членовете на Асоциацията и до университети на Балканите и в Европа. Организацията и провеждането на конкурса се възложи на проф. Малина Новкиришка. Определи се  20-21 октомври 2017 г. за  дати на конференцията, на която да се представят статиите, участващи в конкурса. Обявата за конкурса да се публикува и на сайта IUS ROMANUM.

2. По предложение на зам. председателя на УС проф. Мария Игнатович да се организира Втора международна конференция на тема :“ Универсализмът на римското право“ в Университета в Ниш на 12, 13 и 14 октомври 2017 г.  Съставянето на поканите за конференцията, преводът им на официалните езици на Асоциацията, както и изпращането им до членовете на Асоциацията и до други романисти на Балканите и в Европа, и организацията на конференцията се възложи на проф. Мария Игнатович. Докладите и статиите от конференцията да се предадат до 31 октомври и да се публикуват в електронното списание IUS ROMANUM 2/2017.

3. Да се изпратят напомнителни писма на членовете на Асоциацията, които още не са изпратили регистрационните форми.

4. Да се организира създаването на рекламни материали във връзка с мероприятията по т.1 и 2 и те да се популяризират в романистичните среди.

 

Председател:  (п) проф. Малина Новкиришка

Секрета:            (п) ас. Стоян Иванов

към S.I.R.
ЗАЯВЛЕНИЯ
bg_BGBulgarian