PRAESCRIPTA EDITIONIS

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
В „IUS ROMANUM“ ON- LINE

Текстовете на статиите и материалите в електронното списание „IUS ROMANUM“ са собственост на техните автори. Те се публикуват само и единствено с тяхно съгласие.

При цитиране задължително се използва позоваване на публикацията в списанието.

Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни страници (1800 знака). В извънредни случаи по предложение на глевния редактор и с одобрението на не по- малко от петима от членовете на редакционната колегия, специалисти в съответната област,  могат да се публикуват и по- големи статии, когато те имат фундаментални приноси към разработването на съответната тема на броя на списанието.


ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Заглавие: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
 • Име и фамилия на автора:Times New Roman, size 12, Bold, Align Right
 • Научна степен, заемана длъжност, електронен адрес за контакт: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified
 • Анотация на български език: до  1 стандартна страница (1800 знака), Times New Roman, size 12, Italic
 • Анотация на езика, на който е съответната статия (английски, немски, френски, италиански, испански, руски): до 1 стандартна страница (1800 знака), Times New Roman, size 12, Italic
 • Ключови думи: на български и на съответния език – следа анотацията; не повече от 10, Times New Roman, size 12
 • Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5
 • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3
 • Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified. При цитиране се спазват следните изисквания:
  • Книги: Фамилия на автора, инициали (по същия начин се изписват и останалите имена, ако са до трима. При повече от трима автори се описва под заглавие, а авторите се изброяват след заглавието). Заглавие на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници
  • Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както при книгите). Заглавие на статията. След тире – наименованието на списанието [в курсив], година, номер, страници
  • Статии, доклади и др.п., публикувани в сборници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на статията/доклада. След тире  В: Наименование на сборника [в курсив], Място на издаване, издателство, година, страници
  • Речници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том, страници
  • Електронни ресурси: Наименование на сайта, електронен адрес, дата на последно посещение

Основният език на статиите е българският. Статии на чужд език (английски, френски, италиански, по изключение и испански) се публикуват на оригиналния им език или преведени на български, като редакцията на списанието носи отговорност за качеството на превода и осъществява научната му редакция. В този случай резюмето е на български се запазва на езика, на който е написана статията.

Всяка статия трябва да е придружена с резюме на съогветния език и на английски език до  100 знака  и ключови думи ( не повече от 10), както и с попълнена информационна таблица за автора.

Материалите се депозират в електронен вид като прикрепен файл на адреса на списанието ius.romanum@abv.bg

Автор, който не е получил отговор за получаването на статията на адреса на списанието, може да се свърже с главния редактор или секретаря на списанието на адрес ius.romanum@abv.bg

Бланката за публикуване на статия
Към всички броеве
bg_BGBulgarian