LECTORIS SALUTATIO

IUS ROMANUM е първото българско списание, специално посветено на изслeдването и изучаването на римското право и на романистичната традиция в съвременното право. Списанието се издава под ръководството на Малина Новкиришка-Стоянова, професор по Римско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и главен редактор. То има редакционен съвет от повече от 50 членове, който включва преподаватели от различни катедри на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и много видни учени от цял свят, които се изразили своята подкрепа за тази инициатива на Юридическия факултет и оказват помощ при реферирането на представяните статии за публикуване, както и на представянето на списанието на научни форуми, привличането на автори, препоръчването на публикации по определени теми и пр

БРОЙ I/2015

БРОЙ I/2015 : AUGUSTUS

БРОЙ II/2015

БРОЙ II/2015 : IURISDICTIO

2015 г

Темата за Август е особено подходяща за началото на една нова инициатива за популяризиране на римската правна култура и традиция и на свързаното с нея издаване на първото романистично списание в България. Определянето ѝ е резултат от предложенията на студентите, изучаващи Римско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на много колеги, които в последните години проявиха голям интерес към изследванията за Древния Рим.

2016 г

По установената вече традиция авторите са подредени по реда на постъпването на статиите в редакцията. Съдържанието е разделено на две основни части, посветени на римскоправните отношения и на романистичната традиция в съвременното законодателство и доктрина. Включена е и една трета (и първа по поредност в съдържанието) част с емоционалните спомени на близките приятели и колеги на доц. Чолов, които имаха възможност да присъстват на конференцията, и които го представят пред тези, които нямаха възможност да го познават, да чуят лекциите му, да общуват с него.

БРОЙ I/2016

БРОЙ I/2016 : COMMERCIUM

Брой II/ 2016

Брой II/ 2016: STUDIA IURIS ROMANI

Брой I/ 2017

Брой I/ 2017: FAMILIA

Брой II/ 2017

Брой II/2017: Universum iuris romani

2017 г

В началото на третата година от създаването на електронното романистично списание IUS ROMANUM редакционната колегия предлага една фундаментални теми както за римското, така и за съвременното право.  Така продължаваме традицията всяка година на вниманието на читателите да се представят теми както от частното, така и от публичното право в измерения, които не са твърде познати на по-широката правна общност.

2018 г

Списанието IUS ROMANUM започва четвъртата година от своето издаване с една изключително обширна проблематика, посветена на администрацията. Латинският термин „administratio“ се използва за означаване както на държавното управление в различните му аспекти, така и на персонално ангажираните в него лица и организационни структури, а също и в много поширок план за определяне на кръга от дейности по управление на имущества и хора, за извършване на услуги и обслужване и за всякаква помощна и подпомагаща дейност в частноправните отношения.

Брой I / 2018

Брой I/2018: ADMINISTRATIO

Брой II / 2018

Брой II/2018 : LECTORIS SALUTATIO

Извънреден / 2018

ИЗВЪНРЕДЕН / 2018 : STUDIA IN MEMORIAM THEODORI PIPERKOVI

Брой I / 2019

Брой I/2019 : PECUNIA

Брой II / 2019

Брой II/2019 : RES PUBLICA & RES PRIVATA

Извънреден / 2019

Извънреден / 2019 : IVS VITAE. DISPVTATIO PRIMA

2019 г

Първият брой на електронното романистично списание IUS ROMANUM за 2019 г. е посветен на темата за имуществото и парите. Използвана е една латинска лексема – PECUNIA, която с течение на вековете постепенно променя своето значение, но отразява ясно еволюцията на имуществото като съвкупност от вещи, права и задължения, означавано както в Рим, така и в съвременността като patrimonium.

2020 г

Изминаха пет години от началото на инициативата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да създаде и поддържа електронното романистично списание IUS ROMANUM. За този период от време то предложи на своите читатели редица фундаментални теми на римското право, които имат своето значимо място и в съвременността. В палитрата на необятната правна материя както на частното, така и в публичното право, към момента липсваше представянето на проблематиката на наследственото право. Отчасти тя беше в центъра на вниманието на редица учени по време на международните конференции на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция, като се предложи и да се създаде изцяло посветен на нея брой на списанието. С него започваме шестата година от неговия живот, който се надяваме да бъде продължителен, интересен и многообразен облик.

Брой I / 2020

Брой I/2020: HEREDITAS

Извънреден / 2020

Извънреден / 2020 : DIPVTATIO SECVNDA: IVSTITIA

Брой II / 2020

Брой II/2020: TRADITIO IURIS ROMANI

Брой I / 2021

Брой I/2021: OBLIGATIO

Брой II / 2021

Брой II/2021: MARE NOSTRUM

ИЗВЪНРЕДЕН-ЗЗД / 2021

Извънреден / 2021: 70 ГОДИНИ ЗЗД

ИЗВЪНРЕДЕН-IUVENTUTES / 2021

Извънреден / 2021: IUVENTUTES

2021 г

По традиция електронното списание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се стреми да обедини научните изследвания, свързани с някои от най- важните насоки на римскоправната традиция в съвременното право. Темата на настоящия брой- OBLIGATIO, се явява естествено свързана с едно много значимо за българската правна общност събитие за 2021 г. – 70 години от влизането в сила на Закона за задълженията и договори (ЗЗД).

2022 г

В съвременния свят правовата държава е основен принцип, закрепен в конституциите на демократичните държави. Спазването на законите и тържеството на законността са основните задачи, поставени както в управлението на България, така и в Европейския съюз, и в световен мащаб. Една от водещите теми на дискусии в стремежа за постигане и укрепване на правовия ред е темата за стабилността на законите, за максималната обективност на правното регулиране и за еднаквото му прилагане независимо от всякакви предпочитания, претенции за недостатъчност или прекомерност, разширително тълкуване и пр.

Брой I / 2022

Брой I/2022: DOMINIUM

Брой II / 2022

Брой II/2022: PROVINCIAE

Брой Iuventutes / 2022 – Сборник есета

Брой Iuventutes/2022

Брой I / 2023

Брой I/2023: DELICTA

Брой II / 2023

Брой II/2023: FEMINAE

IUVENTUTES / 2023

IUVENTUTES/2023: CULPA. DISPUTATIO QUINTA

2023 г

bg_BGBulgarian