CULPA. DISPUTATIO QUINTA

IUVENTUTES/2023

От пет години ежегодно по проекта IUS ROMANUM се провежда конкурс за писане на академично есе и за произнасяне на правно аргументирана реч публично по определена предварително обща тема. В последните години в политическото пространство все по-често се чуват думи за вина и отговорност. Интонацията варира от примирено-извинителна до агресивно-обвинителна. И все по-често се поставя въпросът: „Какво е вината?“ в нашето сложно ежедневие. Затова решихме да представим на студентите едно особено предизвикателство, което да ги мотивира свободно да изразят своето мнение като граждани, но и вече получените знания в началото на своето правно образование.

От обективна гледна точка в Римското право CULPA е възприемана като състояние на лицето, допуснало грешка, независимо дали я осъзнава или това е преценка, външна за него- както обективна, така и субективна. В правото още от архаичния период тя се явява като критерий за активиране на договорната, деликтната или наказателната отговорност и е неразривно свързана с понятието за dolus в различните му степени, а по- късно и за negligentiacustodia и пр. В класическия период culpa се възприема като волево обусловено поведение, което се осъществява в противоречие или нарушение на елементарните правила за дължима грижа, коректно изпълнение на задължения, благоразумие, опитност, компетентност и пр. При обособяването на някои принципи на публичното и по-специално на наказателното право и на частното право римските iusrisprudentes включват вината в субективната характеристика на противоправното деяние, като противопоставят умисъла (dolus) на небрежността, респ. на непредпазливостта (culpa), като разграничават интелектуалния, волевия и емоционалния елемент при различните видове отговорност и степени на вината.

В настоящото издание на романистичното списание IUS ROMANUM – в петия пореден брой от серията за студентско научно творчество- IUVENTUTES, са включени предадените в определения срок от участниците и представени в конкурса есета, както и писменият вариант на речите във вида, в който са представени.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian