OPERA DOCENDI

ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ПРАВО

Изучаването на Римското право има хилядолетна традиция. Още в Древния Рим правните знания са се считали за основни наред с общата грамотност и са се придобивали още в семейството. За това свидетелстват стиховете от комедията „Призрак“ на Тит Макций Плавт ( 254-184 г. пр.н.е. ) , създадена в края на ІІІ в. пр.н.е.

Плавт, Призрак,121-129

primumdum parentes fabri liberum sunt:
ei fundamentum substruont liberorum;
extollunt, parant sedulo in firmitatem
et ut in usum boni et in speciem
poplo sint sibique, haud materiae reparcunt
nec sumptus ibi sumptui esse ducunt;
expoliunt: docent litteras, iura leges,
sumptu suo et labore
nituntur, ut alii sibi esse illorum similis expetant.

Бащата и майката майстори стават
на свойте деца: те полагат основи,
и без да щадят материал, от децата
полезни и примерни хора изграждат
и всичките средства не жалят за туй.
Фасадата лъскат: закони и право,
писмо и четмо им преподават усърдно,
стремят се с пари и със труд да постигнат
децата им пример за всички да бъдат.

Превод: Доротея Табакова, Тит Макций Плавт. Призракът: комедия, ИК „Прозорец“ ООД, 1994

Правото се изучава и във връзка с практическата дейност на римските юристи, наричани iurisprudentes и считани за негови задълбочени и изкусни познавачи. Около тях и около ораторите, които защитават правата на римските граждани по съдебни дела, се формират кръгове от слушатели и помощници, Те усвояват правните знания от консултациите, които техните патрони дават по правни казуси, и от Responsa, които те съставят в писмен вид и изпращат на съдиите или дават на всеки, който се е допитал до тях по правен проблем.

Римската правна наука възниква към края на Републиката. Съставянето на коментари и трактати по цивилното право, по правото на народите и към преторския едикт не е самоцелна научна изява. В Рим всяка дейност на юристите, вкл. и тълкувателната, е насочена към правоприлагането- с цел да го подпомогне, да уточни или изясни нормите и ако е необходимо, да предложи коригирането им. Споменаваните школи на Сабинианците и Прокулеанците от началото на Принципата са кръгове от юристи- съмишленици, които отстояват традиционните правни позиции или се стремят към рехормиране на правото с оглед на новата политическа, икономическа и социална реалност, създадена от епохата на император Октавиан Август насетне. Но около всеки виден юрист винаги има значителен брой млади и не толкова млади люде, които черпят от неговите знания, постепенно усвояват „изкуството на доброто и справедливото“, помагат при даването на консултации, преписват и разпространяват становищата му и в крайна сметка започват и самостоятелна практика на юристи.

Не може да се определи еднозначно моментът на създаването на правни школи като институции за обучение на юристи. Със сигурност обаче началото им е вече поставено към ІІ в., тъй като почти всички от класическите юристи съставят и съчинения, предназначени да дадат основните познания по право на бъдещите юристи ( Institutiones). Гай (130-180 г. от н.е.) е един от най- известните съставители на такива съчинения, вероятно изцяло отдаден на преподавателска дейност, с такъв авторитет и толкова известен, че колегите му го наричат Gaius noster.

Това е вече вековна практика към VІ в., когато император Юстиниан нарежда създаването на кодификация на императорските конституции и на становищата на юристите с ius publicum respondendi, а също и на елементарен учебник по право, наречен по традиция Institutiones. В конституцията OMNEM, издадена на 16 декември 533 г. той определя учебния план, по който следва да се обучават юристите в цялата империя. Със специална конституция, издадена на 21 ноември 533 г., той одобрява и Институциите. Конституцията е адресирана към отдадената на изучаване на правото младеж- CUPIDAE LEGUM IUVENTUTI и завършва:

…Summa itaque ope et alacri studio has leges nostras accipite et vosmet ipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto legitimo opere perfecto, posse etiam nostram rem publicam in partibus eius vobis credendis gubernare.

Proemium de confirmatione Institutionum, data XI kal. Decembres Constantinopoli domino nostro Iustiniano perpetuo Augusto, tertium consule.

… И така прегърнете с отличителна страст изучаването на тези закони и се докажете като особено подготвени, за да имате така хубавата надежда в края на вашето обучение да бъдете способни да поемете управлението на нашата държава в онези му части, които ви бъдат поверени.

Предговор към Институциите, направен на 21 ноември 533 г. в Константинопол, от божествения Юстиниан, август и консул за трети път.

Изучаването на римското право никога не е преставало през вековете. Римскоправната традиция се преподава в университетите на Византия, в църковните школи на Западна Европа. Тя е съхранена през Ранното Средновековие, за да се възроди нейното преподаване в университета в Болоня в края на ХІ в.

Благодарение на развитието на римскоправната наука, но и на подготовката на юристите чрез нейното изучаване, се създават кодификациите на Новото време.

Римското право е било една от задължителните дисциплини, изучаавна в новосъздадения Юридически факултет на Софийския университет през 1892 г. Имената на професорите Петър Данчев, Марко Балабанов,Симеон Ангелов, Иван Базанов, Петко Венедиков, Михаил Андреев, на доцент Румен Чолов и на главен асистент Теодор Пиперков остават свързани с преподаването й.

В наши дни в големите университети в Европа и Латинска Америка се преподава като задължителна дисциплина Римското частно право, считано за основа на съвременното гражданско право.

Наред с това в последните десетилетия значително нарасна интересът към римското публично право. То се изучава вече в една значителна степен на задълбоченост не само в Италия, където е елемент от формирането на националното публично право, но и в много други европейски държави като фундамент на съвременните публичноправни науки и в сравнителен и исторически план.

В България за римско публично право се заговори за първи път през 2012 г. във връзка с изпълнението на проект за научни изследвания на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и организирането на голяма международна научно конференция.

Издаденият от нея сборник със статии и доклади постави началото на една нова изборна дисциплина, одобрена с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет на Софийския университет, а също и с решения на Факултетния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и на Съвета на департамента на Новия Български университет. Тя стартира от учебната 2013/2014 г. и се радва на голям интерес от страна на студентите.

IUVENTUTI CUPIDAE LEGUM!

В този раздел на сайта бихме искали да поставим началото на полезна информация, свързана с изучаването на римското право в Юридическия факултет на Софийския университет. Надяваме се тя да бъде в помощ и на студентите от другите правни факултети, а също и на всички, които имат по-специален интерес към правото на Древния Рим и неговото проектиране в съвременните правни системи.

В този раздел сме предоставили най-обща информация за преподаваните дисциплини в Юридическия факултет на Софийския университет, тъй като подробности относно учебната програма, графика и текущите лекции, задължителна литература и пр. се съдържат на страницата по римско право на официалния сайт на факултета –  http://www.law.uni-sofia.bg. Тук е представена основната литература по римско право на български, руски, италиански, испански, френски и английски език, която се намира в библиотеките, изцяло или отчасти в Интернет или може да се поръча. Има отделен раздел, посветен на виртуалните ресурси по римско право. Представили сме и всички преподаватели по римско право от създаването на факултета до наши дни, като данните са от Алманаха на Юридическия факултет, който предстои да излезе от печат. В раздела са и презентациите, направени по повод на честванията на двама именити преподаватели- проф. Михаил Андреев и гл. ас. Теодор Пиперков – за съжаление, и за двамата тези чествания бяха In memoriam.

Надяваме се с това да бъдем полезни и на всички, които ще открият своето призвание в по-задълбоченото изучаване на римското право и в присъединяването им към преподаването му в българските университети.

Изразяваме предварително нашата благодарност към всички, които водени от интереса си към изучаването и преподаването на Римското право, ни помогнат да допълваме и обогатяваме този раздел, а също и ни изпращат своите препоръки и мнения как заниманията ни по тези дисциплини да бъдат още по-интересни и полезни.

bg_BGBulgarian