• Актуална академична позиция- университет, институт Професор по Римско право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Професор по Римско право в Пловдивски университет „Поисий Хилендарски“ и в Нов Български Университет.

  Интернет профили или уеб-сайтове
  Адреси за контакт,

  e-mail

  m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

  mnovkirishka@nbu.bg

   

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Северно крило, ет. 4, каб. 308

  Бул. „Цар Освободител“ № 15

  София 1504

  България

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО И РИМСКО ПУБЛИЧНО ПРАВО НА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

 • Актуална академична позиция- университет, институт Семинарни занятия по Римско частно право и Класическа юридическа терминология на редовно и задочно обучение, специалност „Право“
  Интернет профили или уеб-сайтове https://www.facebook.com/stoyan.panayotov.ivanov

  https://www.uni-sofia.bg/

  Адреси за контакт,

  e-mail

  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

  Юридически факултет, каб. 308

  Бул. „Цар Освободител“ 15, София, 1504, България

  stojanpi@uni-sofia.bg

  Д-р Стоян Панайотов Иванов е роден на 28.01.1988 г. Той е щатен университетски преподавател (главен асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Римско частно право и Класическа юридическа терминология. Постъпил е през 2014 г.

  Завършил е с отличие summa cum laude Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ – в София (2007 г.) със специалност Латински и Италиански език, и Юридическия факултет на СУ с отличие (2012 г.). В периода ноември 2018-ноември 2021 г. е докторант на самостоятелна подготовка в Юридическия факултет на СУ, отчислен с право на защита. На 2.11.2021 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор по право.

  Професионалният му път е изцяло свързан със СУ „Св. Климент Охридски“, където първоначално е избран от Катедрата по теория и история на държавата и правото за хоноруван асистент по Римско частно право за учебната 2013/2014 г., а през периода юни 2014 г. – юни 2018 г. е назначен за редовен асистент след спечелването на конкурс. Ръководи упражненията по РЧП като редовен асистент (2014-2018 г.) на редовните и задочните студенти и като хоноруван асистент (2018 – 2023 г.). Като докторант и хоноруван асистент са му възлагани и отделни лекции и по дисциплината „Юридическа терминология- І-ва част“ (от 2019 до 2023 г.).

  Има специализации в UNIDROIT – международен институт за унификация на частното право в Рим, Италия (2015 г.) и във Фрибург и Нюшател, Конфедерация Швейцария като стипендиант на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ (2016 и 2017 г.).

  Стоян Иванов е член на екипа по проект за научни изследвания на СУ от 2015 г. и в момента. Той е секретар на издаваното по проекта електронно романистично списание на Юридическия факултет IUS ROMANUM и на създадената през 2016 г. Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“. Участва активно в дейностите по проекта по Римско право, като организира редица сбирки на Кръжока по римско право в ЮФ на СУ, а също и ежегодно в подготовката на научни конференции, публични лекции, състезания, конкурси и пр.

  Тема на докторската му дисертация е „Дружествата на публиканите“, а научният му консултант е проф. д. н. Малина Николова Новкиришка-Стоянова.

  Научните му интереси са в областта на римското частно и публично право, античната и европейската правна история, правната терминология, облигационното и вещното право.

  Член е на Съюза на юристите в България.

  Владее свободно италиански, английски, новогръцки и латински език. Ползва турски, испански и старогръцки езици.

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО И КЛАСИЧЕСКА ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“  

stojanpi@uni-sofia.bg

 • Актуална академична позиция- университет, институт
  Интернет профили или уеб-сайтове
  Адреси за контакт,

  e-mail

занимание…

email

bg_BGBulgarian