„Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век“

ПРОЕКТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА
ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА 2015/2016 Г.


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И НАУЧНАТА ПРОГРАМА


СЪСТОЯНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТА НА ПРОЕКТА В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Преподаването на римското частно право и е в рамките на задължителните курсове във всички големи университети в Европа. Съвременните тенденции в развитието на романистичната наука дадоха възможност за преподаването в по- широк план и на римското публично право, както и на романистичната традиция в рамките на историята и догматичното развитие на правото в Европа. Тези факултативни курсове са посещавани с особен интерес както в СУ, така и в европейските университети и това е основа за едно по- тясно сътрудничество и обмяна на идеи, програми, дидактична литература и пр. на международно ниво.

Към момента в България за нуждите на преподаването на римското право има един учебник на проф. Михаил Андреев с последна редакция от 1975 г., 2 преведени учебни помагала на Херберт Хаусманингер по римско вещно и облигационно право, Речник на основните термини на проф. Паскал Пишона и проф. Жан-Филип Дюнан. Има и няколко сборника от научни конференции, една монография и няколко статии по въпросите на преподаването на римското публично право. Правени са и презентации на различни научни форуми за съвременните тенденции на изучаването на римското право и романистичната традиция. Издадените през 2005-2007 г. помагала отдавна са библиографска рядкост.

От 2014 г. се възстанови дейността на Кръжока по римско право. Настоящият проект е изцяло съобразен с предложенията на студентите и отразява техните виждания за преподаването, а също и с идеите и инициативите на младите колеги, които от 2014 г. поеха провеждането на семинарните занятия по римско право, както и на  колегите от теоретичните и цивилистичните дисциплини.

В България никога не е имало романистично списание, а също и в съседните балкански държави. Идеята за това беше предварително подкрепена от над 40 видни романисти от Европа, като към момента има готовност да стартира и първият брой на списанието с 18 готови за публикуване статии и почти готов втори брой. Наред с това опитът на асистентите от семинарните занятия също вече е предварително обобщен и синхронизиран, за да могат студентите да имат еднакво ниво на подготовка за изпитите.


АКТУАЛНОСТ НА НАУЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА

Правното образование има важно значение за развитието на висшето образование като цяло. Същевременно то вече не е затворено в рамките на националните университети, нито пък посветено само на националното законодателство. Римското право е онази основа, върху която е са изградени правните системи в Европа.

Към момента в България няма самостоятелна разработка на проблемите на рецепцията на римското право и формирането на правото в Европа. Няма и учебно помагало,актуализирано за нуждите на преподаването и за семинарните занятия по римско частно право, а още по- малко- за преподаваната от 201-2014 уч. година нова дисциплина «Римско публично право». В това отношение България значително изостава от другите държави, в които съответните дисциплини имат свои сайтове, а също и се издават електронни или печатни списания с романистична тематика. Отделно има и значителен брой учебни помагала за семинарни занятия, съобразени с основните учебни курсове, хорариума и интересите на студентите. Опитът на колегите в тази насока може и трябва да бъде споделен.

До момента не е имало и проекти, посветени на изучаването и преподаването на римското право и римскоправната традиция и координирането на тези дейности в европейски план и оглед размяната на преподаватели и студенти по Програмата «Еразмус». В много други европейски държави това е обект на специално внимание и финансиране от повече от 30 години.

С проекта ще се запълни една празнина в дидактичната литература, ще се създаде предпоставка за преподаване в съответствие със съвременните тенденции, а същевременно ще се даде и възможност за запознаването на студентите и на всички, които се интересуват от исторически и сравнителни изследвания, с водещи публикации по темата на проекта.

Разработването на сайт и списание в електронна форма е удачна форма за по- широко разпространение на информацията, свързана с проекта, за непрекъснатото й обновяване и допълване и за адекватно представяне с оглед както на нуждите на учебния процес, така и на по- широките интереси на колегите към римското право и романистичната традиция.


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 1. С настоящия проект ще се допринесе съществено за запълването на една празнота в преподаването на римското право и романистичната традиция в исторически контекст и обърнато и към европейската правна култура.
 2. С издаването на учабното помагало ще се синхронизира лекционния курс, семинарните занятия, ще си обобщи натрупаната литература и ще се направи селектирана библиография по актуалните проблеми на римското право и романистичната традиция;
 3. С изгражданто на сайт по римско право не само ще се улесни учебния процес, но и ще се даде възможност за едно по- съвременно обучение с по- щироки перспективи;
 4. С издаването на електронно списание по римско право ще се даде възможност за широк кръг читатели за запознаване със значими съвременни изследвания по римско право и романистична традиция. Участието на чуждестранни автори със значителен научен престиж, чиито изследвания са достъпни само в големите специализирани библиотеки, ще допринесе много в тази насока.
 5. С организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, ще се обобщят добрите дидактични практики на преподаването на римското право и романистичната традиция във най- авторитетните университети в Европа.


НАУЧНИ ЗАДАЧИ НА ЕКИПА НА ПРОЕКТА

 • Да се направи преглед на дидактичната литература по римско право и романистична традиция у нас и в чужбина и да се състави помагало с текстове, казуси и схеми, предназначено за нуждите на семинарните занятия по римско частно право, както и за преподаваните факултативни дисциплини.
 • Да се състави библиография на съчиненията от български и чуждестранни автори по темата на проекта
 • Да се създаде сайт по римско право и римскоправна традиция, на който да бъдат поставени дидактични материали, както и всякаква друга информация, свързана с преподаването и изучаването на римското право и римскоправната традиция;
 • Да се състави и издава два пъти годишно романистично списание в електронен вид, поставено на сайта по римско право, със статии на български и чужди романисти, съответно преведени на български
 • Да се организира конференция за преподаването на римското право и романистичната традиция в съседните страни и в Европа, като се преведат и издадат в електронен вид представените доклади.
 • Да се подкрепи работата на кръжока по Римско право като среда за израстване на студентите и формиране на млади учени, като се публикуват подготвяните доклади  и презентации на сайта по римско право.
 • Да се участва в международни научни форуми по темата на проекта.


СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

За изпълнението на проекта ще се включат асистентите по римско право в ЮФ на СУ и по юридически латински от катедрата по Класическа филология на ФКНФ, млади изследователи- студенти от Кръжока по римско право и чуждестранни асистенти и докторанти. Проектът е основан на значителното участие на асистентите при разработката на сайта и учебното помагало за семинарните занятия.


МЕТОДОЛОГИЯ

Методът на работа ще се основава на интердисциплинарния подход, тъй като са необходими както специална филологическа подготовка и владеене на латински език, така и добра версираност в областта на римското право, теорията на правото и гражданското и публичното право.


ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 • преглед на дидактичната литература по римско право и романистична традиция у нас и в чужбина
 • съставяне на помагало с текстове в превод от латински, казуси и схеми, предназначено за нуждите на семинарните занятия по римско частно право, както и за преподаваните факултативни дисциплини.
 • съставяне на библиография на съчиненията от български и чуждестранни автори по темата на проекта
 • създаване и поддържане на сайт по римско право и римскоправна традиция, на който да бъдат поставени дидактични материали, както и всякаква друга информация, свързана с преподаването и изучаването на римското право и римскоправната традиция;
 • съставяне и издаване два пъти годишно на романистично списание в електронен вид, поставено на сайта по римско право, със статии на български и чужди романисти, съответно преведени на български
 • организиране на конференция за преподаването на римското право и романистичната традиция в съседните страни и в Европа, като се преведе на български и се издадат в електронен вид на сайта представените доклади.
 • публикуване на сайта на информация за работата на кръжока по римско право- доклади, презентации и др.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

С издаването на учебното помагало по римско право значително ще се облекчи процесът на преподаване, а също и ще се синхронизира преподаването с цел получаване на еднакво ниво на подготовка на студентите за изпита. Наред с това ще се запълни една съществена празнина в българската дидактична литература и ще се създадат предпоставки за създаване на нов учебник по римско право в съответствие със съвременните достижения на романистиката.

Със създаването на сайта по римско право ще се даде възможност както за съвременно преподаване на дисциплините, свързани с римското право и романистичната традиция, така и  за максимално отворено представяне на развитието на романистичната наука, споделяне на добри практики в преподаването и акцентиране на теми, свързани с приемствеността на принципи и институти от Древността до наши дни.


Последни броеве на списанието

bg_BGBulgarian