RES PUBLICA & RES PRIVATA

Брой II/2019

На 7 и 8 ноември 2019 г. в първата историческа столица на Сърбия – Крагуевац, се проведе Четвъртата международна конференция на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (Societas pro Iure Romano S.I.R.). В нея участваха повече от 60 преподаватели и докторанти романисти от Босна и Херцеговина, България, Гърция, Испания, Италия, Полша, Румъния, Русия, Северна Македония, Сърбия, Унгария, Хърватия (страните са изброени по азбучен ред, а не според броя на участниците). Новият, втори по ред брой на електронно списание IUS ROMANUM за 2019 г. издание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, според разпоредбите на Устава на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция съдържа статии на голяма част от участниците в Конференцията, както и статии на колеги, които не успяха да присъстват на нея поради служебна ангажираност в рамките на първия семестър на академичната 2019/2020 г. Той е поредното доказателство за широко разгърналото се през изминалите четири години международно сътрудничество между романистите от балканските държави и техните колеги от водещите университети на Западна Европа, обединени в създадената на 13 октомври 2016 г. в София Балканска асоциация “Societas pro iure romano”.

Темата, определена от Управителния съвет на Балканската асоциация съвместно с организаторите от Университета в Крагуевац “RES PUBLICA & RES PRIVATA”, даде възможност за най-различни интерпретации както в областта на публичното, така и на частното право. На преден план бяха поставени някои фундаментални въпроси: за разграничението между публично и частно право, за публичната и частната собственост, нарастването на гражданите на civitas и за централното място на човека в римскоправната система, за европейския ренесанс и цивилизационните стойности на римското право, римскоправния произход на концепцията за “repubblica” в югославските и в съветските конституции. ISSN 2367-7007 IUS ROMANUM 2/2019
Страница 13 от 814 Значителен брой от участниците в конференцията представиха своите изследвания по някои особено интересни романистични проблеми: правна уредба на разходите за игри и правният режим на venationes в Рим, събирането на таксите и публичните приходи от публиканите в Римската Република, Lex Rhodia de iactu като основа на римското морско право, прелюбодеянието в древното римско и гръцко право, понятията за libertas и res publica, статусът на servus, nexus, iudicatus и addictus между res publica и res privata в римското право, пекулият като правен инструмент за бизнес начинания на робите и подвластните и пр. Няколко доклада бяха посветени на правото на собственост, неговите ограничения в публична полза за военни цели, сервитутите като res incorporales, правната уредба относно мостовете в Юстиниановото законодателство, наема на жилищни сгради и на жилища в Древния Рим и пр. Разгледани бяха и някои примери за защита на частния интерес от публичната власт в Древния Рим, институтът на laesio enormis, забраната за администраторите да действат ad acquisti,
ius retentionis и свързаните с него институти, verborum obligatio при осъществяването на продажба на кредит, теорията на Алън Уотсън за правното взаимодействие и някои казуси в Дигестите и пр.

СПИСАНИЕТО

КЪМ СПИСАНИЕТО
bg_BGBulgarian