PECUNIA

Брой I/2019

Първият брой на електронното романистично списание IUS ROMANUM за 2019 г. е посветен на темата за имуществото и парите. Използвана е една латинска лексема – PECUNIA, която с течение на вековете постепенно променя своето значение, но отразява ясно еволюцията на имуществото като съвкупност от вещи, права и задължения, означавано както в Рим, така и в съвременността като patrimonium. Рecunia обаче е термин, който отразява именно комплекса от социални, имуществени и правни отношения, създадени в зората на римската история във връзка с гражданския обмен, но и по повод на публичното имущество. Римската юриспруденция използва този термин през целия период на съществуването на римската държава, като някои понятия са запазили своето значение и в съвременната правна терминология – например in pecunia populi служи за означаване на публичната собственост за общо ползване.

Общоприето е, че терминът “pecunia” е производен от “pecus” – както се е означавал първоначално добитъкът като събирателно понятие, и който
според повечето автори е бил не само основата на богатството у всички антични народи, но и разменен еквивалент преди появата на парите. Така
се нарича първоначално и общо цялото движимо имущество, върху което се установява частната собственост на pater familias, и което съставлява
имуществото на патриархалното римско семейство. То се отграничава от familia, като с една и съща лексема се означава и самата голяма фамилна
общност под ръководството и властта на pater familias, но и недвижимата собственост, обособена и отредена за ползване от нея, и върху която много по-късно и при определени условия се придобива първо частно владение, а след това – и частна собственост. Постепенно материалната характеристика на pecunia се променя и така се означават и парите, включени в patrimonium-a на домовладелеца, а в някои случаи – и стойностният еквивалент на цялото фамилно имущество.
Темата за имуществото винаги е била от особен интерес не само в романистиката, но и в съвременното право. Много от римскоправните кон-
ISSN 2367-7007 IUS ROMANUM 1/2019 Страница 9 от 574 цепции имат своята конкретна проекция, особено във връзка с обособяването на различни имуществени кръгове със специфичен режим в рамките на даден патримониум, определянето на капитала на търговските дружества и на имуществото на други юридически лица, публичната собственост, публичните финанси и пр. Така традицията на списанието да предлага на своите читатели теми както от частното, така и от публичното право, свързани не само с Древния Рим, но и със съвременната правна наука и практика, има своето продължение и през петата година от създаването на списанието IUS ROMANUM. Наред с това се доразвива и една тема, разгледана през 2017 г. – FAMILIA, като тогава в списанието акцентът беше поставен повече върху социалните и етични аспекти в римското патриархално семейство, а имуществените въпроси останаха за настоящия брой. Така едно понятие, което е актуално и общоупотребимо както в доктрината, така и в практиката, има своето цялостно представяне през погледа на романистичната традиция.
В списанието статиите отново са разделени на две части – свързани основно с Римското право, и посветени на съвременни имуществени отношения, в които се откриват елементи от римскоправната уредба. Напълно естествено в началото са поставени две статии.

СПИСАНИЕТО

КЪМ СПИСАНИЕТО
bg_BGBulgarian