LECTORIS SALUTATIO

Брой II/2018

С брой ІІ за 2018 г. на електронното списание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ IUS ROMANUM
за трети път се реализира решението на Общото събрание на Балканската
асоциация по римско право и римскоправна традиция “Societas pro iure
romano” (S.I.R.) то да бъде съставено от докладите и статиите на участниците в ежегодната международна конференция на Асоциацията. На 25 и 26
октомври 2018 г. в Скопие, под егидата на Юридическия факултет „Юстиниан Първи“ на Скопския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Италианското посолство в Македония, Представителството на Фондация „Конрад
Аденауер“ и с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет беше проведен този престижен научен форум, затвърждаващ сътрудничеството между романистите от балканските държави и техните колеги от водещите университети на Западна Европа. В Конференцията участваха повече от 50 романисти от България, Испания, Италия, Македония,
Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Черна гора (страните са изброени
по азбучен ред, а не според броя на участниците).
Темата на конференцията “IUS & HUMANITAS”, определена от Управителния съвет на Балканската асоциация съвместно с организаторите, е
свързана с предстоящото на 10 декември 2018 г. честване на 70 години от
приемането на Всеобщата декларация за правата на човека и основните
свободи от Общото събрание на ООН. Несъмнено Декларацията е първото
значимо постижение на Световната организация в тази област и първото
записване на световно ниво на правата, присъщи на всички човешки същества. Нейните разпоредби са доразвити в последващи международни
споразумения за защита на човешките права, в национални конституции и
закони, и за изминатите седем десетилетия е установена трайна и обширна
практика по прилагането им.
Тази тема дава големи възможности за научни изследвания и на
Конференцията беше представена богата палитра от концепции и позиции
по основните проблеми, свързани със защитата на човешките права и в пообщ план –хуманните аспекти на правото. В този контекст беше и своеобразното честване (макар и с малко закъснение) на 80-годишния юбилей на
един от инициаторите и най-активен участник в Балканската асоциация и
нейните конференции – почетният ѝ член проф. Себастиано Тафаро. Неговата книга “Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d’uomo”, издадена от италианското издателство Edizioni Scientifiche Italiane точно преди
10 години, не само е забележителен научен труд, посветен на защитата на
човека и на основните ценности в неговия живот – тя представлява и своеобразен научен мост между античното и съвременното право, фундамент
за сравнителноправни и догматични изследвания, в които римското право
заема значима позиция. В предговора проф. Тафаро пише: „Считам че е
ISSN 2367-7007 IUS ROMANUM 2/2018
Страница 11 от 503
полезно да обединя в едно някои от моите разсъждения относно централната роля на човека в римското право […] с цел да се изясни това, което
римските юристи възприемат като основна характеристика на IUS. Значимата традиция, въплътена в изработената през ІІ в. сл.Хр. структура на Институциите на Гай, и следвана почти дословно в Институциите на Юстиниан, невинаги разкрива централната роля на човека. Римското право е разгледано в три дяла (хора, вещи и средства за защита), с риск да не се възприеме насочването му към основната цел за положението на хората, без
която обаче то би изглеждало без съдържание, и следователно да се обезсмисли значението и интересът към цялото право (IUS)“.
Така като своеобразно мото на Конференцията се

СПИСАНИЕТО

КЪМ СПИСАНИЕТО
bg_BGBulgarian