Universum iuris romani

Брой II/2017

Новият втори брой за 2017 г. на електронното списание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ IUS ROMANUM е резултат от широко разгърналото се през тази година международно сътрудничество между романистите от балканските държави и техните колеги от водещите университети на Западна Европа, обединени в създадената на 13 октомври 2016 г. Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция «Societas pro iure romano» (S.I.R.). Точно една година по- късно, на 13 октомври 2017 г., в Ниш (Сърбия) се проведе Втората международна конференция на Асоциацията под патронажа на Юридическия факултет на Университета в Ниш и кмета на града. В конференцията участваха повече от 70 романисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Испания, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия, Черна гора (страните са изброени по азбучен ред, а не според броя на участниците).

Управителният съвет на Балканската асоциация съвместно с организаторите определи темата на конференцията „Универсализмът на римското право“. Тя се оказа особено подходяща, за да вземат участие не само романистите, но и колеги от всички други преподавани дисциплини на частното и публичното право. Голямото разнообразие на темите на докладите е още едно потвърждение за основната насока на научни изследвания, определена в Устава на Балканската асоциация- представяне не само на римскоправните институти и принципи, но и на развитието на римскоправната традиция през вековете и непреходните стойности от Античността, въплътени в съвременното право.

С Втората международна конференция на Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция «Societas pro iure romano» тази организация постави стабилна основа за утвърждаването си като едно от авторитетните международни правни сдружения, поставящи въпросите на приемствеността и универсализма в европейски контекст и в сътрудничество с университети и преподаватели от цяла Европа.

Решението на Общото събрание на Балканската асоциация списанието да се превърне в трибуна на балканското сътрудничество, се потвърждава от настоящия брой на списанието. В него е запазена традицията да се включват статии, обединени по дадена тема. Universum iuris romani, както е озаглавен броят, може да означава и „вселената на римското право“- един необятен свят, завещан ни от античните юристи, който има неподозирана жизненост и принципност. Той при по- задълбочено проучване често изненадва с модерността на възгледите, тълкуванията и правните разрешения, създадени преди почти две хилядолетия.

Статиите са подредени така, както се представени съответните доклади на Международната конференция в Ниш. Включени са и встъпителните слова на учредителите и организаторите на конференцията и основните доклади. Наред с тях са обособени и два големи раздела- за частното и за публичното право, така както са провеждани и паралелните сесии на конференцията.

В броя има няколко нови момента:

  • Значителна част от статиите са на английски език, като наред с тях има и на френски и италиански език- това са трите основни езика, на които се общува в рамките на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция. Някои от статиите по изричното желание на авторите им са преведени на български език, но за разлика от другите броеве на списанието те са по- малко. Всички резюмета обаче са на български и на английски. Всичко това дава една доста широка възможност не толкова за изява на повече автори, които владеят предимно английски език, а за достъп на по- широка аудитория, включително и в международен план, до списанието, съответно за утвърждаването му като авторитетно научно издание извън пределите на България.
  • В броя участват значителен брой млади колеги, с много интересни разработки, които представят романистичната традиция по един нов начин- осмислен и интерпретиран от новото поколение юристи в Европа.
  • Романистичната школа се поддържа от участието на много видни учени от балканските държави, но и от Италия и Испания, посветили изцяло своето творчество на изследването на римското право и създали със своето участие на Международната конференция една неотразима атмосфера на академичност.

Поради различните изисквания за цитиране и невъзможността всичко да се адаптира по българския стандарт, както и поради публикуването на статиите на чужди езици, в настоящия брой редакторската интервенция е само по отношение на българските статии и само най- общо относно формата, заглавията, авторството и резюметата- по отношение на статиите на други езици.

Надяваме се, че с този брой на списанието IUS ROMANUM ще привлечем вниманието на юридическата общност към вечните универсални теми на правото, както и към възможностите за разгръщане на едно още по- широко сътрудничество в духа на основните принципи за правно развитие, завещани ни от древните римляни. В този дух е и решението на Общото събрание на Балканската асоциация за римско право и римскоправна традиция следващата международна конференция да бъде посветена на темата „Хуманизмът на римското право“, което съответно ще бъде и тема на брой 2 за 2018 г.

СПИСАНИЕТО

КЪМ СПИСАНИЕТО
bg_BGBulgarian