FAMILIA

Брой I/ 2017

В началото на третата година от създаването на електронното романистично списание IUS ROMANUM редакционната колегия предлага една фундаментална тема както за римското, така и за съвременното право- FAMILIA. Така продължаваме традицията всяка година на вниманието на читателите да се представят теми както от частното, така и от публичното право в измерения, които не са твърде познати на по- широката правна общност.

Проблемите на семейството, разглеждани в съответния исторически, социален, икономически и правен контекст винаги са предизвиквали голям интерес. Те са свързани от една страна с характерното за дадена правна система понятие за „фамилия“ като общност от физически лица с различен статус, а от друга- с икономическите отношения, възникваши по повод стопанисването на фамилното и личното имущество на тези лица и включването им в гражданския обмен с трети лица. При изследването на фамилните отношения често се поставят въпроси за влиянието на морала, религията и обичая върху тях, за конкретните изменения под влияние на исторически събития или държавна политика.

Семейството, независимо от неговия по- широк или по- тесен персонален обхват, е исторически продукт. То се формира още в зората на цивилизацията и представлява неизменно в продължение на хилядолетия, та и в наши дни, основния градивен компонент на обществото. В семейството и рода се оформят основните принципи и регулации, които по- късно се проектират в държавната организация. В него се отразява обществения морал и спонтанните или политически насочвани промени в обществото.

От правна гледна точка семейството като общност е свързано със значителна част от частноправните и публичноправните институти. При това не се поставят само въпроси за правоспособността и дееспособността на неговите членове, а и множество отношения с имуществен характер, при които фамилният статус играе съществена роля. Основната теза на повечето автори е, че основата на фамилния модел, върху който се изграждат семейните отношения в европейските държави, е римската familia, доминирана, закриляна и ръководена от своя pater familias.

В този брой са събрани изследванията на много автори от престижни университети. Независимо от неизчерпаемите вариации на темата, Редакционната колегия на списанието е подбрала статии, представящи различни аспекти на фамилните отношения в Рим и в съвременната епоха. Така изкусените от тази проблематика могат да проследят развитието на римската фамилия от архаичния период насетне, формирането на основните понятия и норми свързани с фамилната организация, специфичния статус на някои от членовете й и участието им в гражданския обмен. Специално място е отделено на римския брак и развод, зестралния режим и имуществените отношения между съпрузите. Няколко статии са посветени на произхода и статуса на децата, осиновяването, както и на задълженията за издръжка между възходящи и низходящи. И не на последно място са представени изследванията относно правното положение на жените в Древния Рим, които представят една по- различна картина от традиционно възприеманото подчинено положение на римлянката. В броя са включени и статии относно актуални правни въпроси, някои от които намират своя отговор в тълкуването на действащото право от авторите, а други поставят задачи de lege ferenda и търсене на съответната правна позиция, адекватна на съвременното развитие на семейството и обществото.

Надяваме се, че някои от публикуваните в този брой статии ще предизвикат дискусии, тъй като темите от римската юриспруденция имат и актуални проекции. Други, написани в историко- сравнителен план, биха могли да допълнят знанията за римското право и връзката му със съвременното право. Бихме се радвали, ако с всички тях провокираме нови научни изследавия и нови публикации, за което вратите на нашето списание са широко отворени пред всички автори.

СПИСАНИЕТО

bg_BGBulgarian