OBLIGATIO

Брой I/2021

По традиция електронното списание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се стреми да обедини научните изследвания, свързани с някои от най- важните насоки на римскоправната традиция в съвременното право. Темата на настоящия брой- OBLIGATIO, се явява естествено свързана с едно много значимо за българската правна общност събитие за 2021 г. –  70 години от влизането в сила на Закона за задълженията и договори (ЗЗД). Историческо или съдбовно съвпадение е, че на 5 декември е обнародван и ЗЗД от 1892 г., и последната поправка на обнародвания на 22 ноември 1950 г. и влязъл в сила от 1 януари 1951 г. нов закон със същото наименование. Както eleganter отбелязва един от видните български адвокати, датата 05 декември може да се нарече рожден ден на българското облигационно право.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian