HEREDITAS

Брой I/2020

В настоящия брой и предвид затрудненията, които претърпя научната дейност в условията на извънредната ситуация в цял свят във ISSN 2367-7007 IUS ROMANUM 1/2020 Страница 7 от 358 връзка с пандемичната обстановка през 2020 г., редакционната колегия изказва голяма благодарност на всички автори, които се отзоваха на поканата и представиха своите статии по темата на списанието. С тях заедно се постарахме да обгърнем възможно най-широко темите, свързани с наследяването. Читателите ще имат възможността да проследят както общия обзор на наследственото право и основните институти, така и редица особено важни конкретни проблеми – различните концепции за наследство, наследяване, наследник, за hereditas като res incorporalis и ius successionis (IG. 2.14), за различните видове завещания и автономията на волята на de cuius, за завещателната дееспособност, за призоваването към наследяване и приемането на наследството, за collаtio при наследяването по закон, за запазената част на наследството, легатите и фидейкомисите и пр.

За първи път в списанието включваме и рецензия на съчинение, посветено на наследяването, но в един по-особен аспект – наследяването на властта в архаичния и имперския период. По този начин се представя цялостно един сборник, в който са разгледани различните аспекти на hereditas, dignitas, adoptio и предаването на властта в Древен Рим. Надяваме се в бъдеще по този начин да представяме не само рецензираните съчинения, някои от които са достъпни само в специализирани библиотеки на европейските университети, но и тезите на рецензентите, които включват тяхната оценка и мнение по темата.
В настоящия брой на списанието темата за връзката между римското и съвременното право е по-скромно представена, но затова пък със задълбочени изследвания на младите колеги цивилисти по няколко
основни направления – завещателната дееспособност, лишаването от наследство и приемането на наследството по опис.
Първоначалната идея за това издание беше то да бъде разделено на две части – наследството в римското и съвременното право и наследството на римското право в съвременното право. Прецизността на
научното изследване, която изисква работа в библиотеките, останали затворени в повечето университети и към момента, не позволи и на много колеги да завършат своите статии и да се включат със своите съчинения в него. По тяхна идея, а и по решение на редакционната колегия и на научния ISSN 2367-7007 IUS ROMANUM 1/2020 Страница 8 от 358 съвет на списанието следващият брой за 2020 г. ще бъде посветен на неосъществената към момента втора част, формулирана в аспекта на римскоправната традиция като наследство на правото и юриспруденцията на Древния Рим в съвременността. Тъй като тази тема – Traditio iuris romani, е много обширна, тя е поставена и като водеща на предстоящата Пета международна конференция на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция, която ще се проведе в София на 28 октомври 2020 г. – присъствено или онлайн според епидемичната обстановка в България и в другите страни и свободното придвижване в Европа с научна цел.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian