ПОКАНА за Състезание – DURA LEX SED LEX

ПОКАНА за Състезание – DURA LEX SED LEX

ПОКАНА за Състезание – DURA LEX SED LEX 1265 1789 admin-iusromanum

ПОКАНА за състезание:

„DURA LEX SED LEX“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на състезание.

Дата:  26 май 2022 г.
Тема: DURA LEX SED LEX

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

От 2019 г. ежегодно по проекта IUS ROMANUM се провежда конкурс за академично есе и публична реч по определена тема. През 2022 г. конкурсът беше обявен още в началото на ІІ-я семестър на академичната 2021/2022 г.

Непреходността на римското право през вековете и живият глас на римските юристи, въплътен в техните текстове и до днес предопределят традицията, която изгражда базата на една правна система, създадена в интерес и в полза на отделния индивид. Във връзка с тази концепция Кръжокът по Римско право в Юридическия факултет на СУ за четвърти пореден път постави пред студентите от първи курс предизвикателството да помислят и да разсъждават свободно на една винаги актуална тема- законът. Темата на конкурса беше свързана с дискутирането на основни актуални правни, социални и политически проблеми и събития, отнасящи се до върховенството на закона и неговото спазване, както и прилагането му в правораздаването и във всички сфери на обществения живот. Традиционно темата беше поставена на латински: DURA LEX SED LEX, както е подобаващо при търсенето на връзката между римското и съвременното право, а както е известно създаването и спазването на законите в Древния Рим е отправната точка за една дискусия за развитието на законността в исторически план, а също и за нейното състояние в съвременността.

Форматът на конкурса включваше две възможни форми за участие. Първата беше подготовка на академично есе по актуален и свързан с темата проблем в обем до 5 стандартни страници, като до конкурса бяха допуснати 12 есета. Втората форма беше подготовка и произнасяне на публична реч по актуален и свързан с темата проблем. До конкурса бяха допуснати 8 речи. На 26 май 2022 г. в препълнената от преподаватели и студенти 272 аудитория на Ректората на Софийския университет в Юридическия факултет се проведе самият конкурс, бяха представени публично речите, бяха изслушани основните идеи, въплътени в есетата, беше направено класирането на победителите в двете форми от журито и бяха съответно наградени победителите.

Всеки оратор имаше на разположение до 10 мин., за да произнесе своята реч, а всеки автор имаше на разположение до 5 мин. да изложи основната теза на есето си. Похвала заслужават младите колеги, които за първи път дръзнаха да пишат есета или да говорят убедително пред пълна аудитория на правна тема, беше забележителна. Първо, пламенно, изпълнени с увереност и с желание да убедят аудиторията във внушенията и правотата на съжденията си осемте млади оратори произнесоха своите речи:

 1. Алексдандра Доганджийска – „Строго наказание, неефективен закон“;
 2. Калоян Тодоров – „Какво означава dura lex sed lex“;
 3. Константин Ангелов – „Строгостта на закона – гарант за неговото спазване?“;
 4. Мария Караниколова – „Добър закон ли е строгият закон?“;
 5. Момчил Ботев – „Възкресение на мъртва норма чрез строгостта на закона“;
 6. Стефан Петров – „Не всичко, което е морално, е законно и не всичко, което е законно, е морално“;
 7. Христина Василева – „Отживелица или наболяваща необходимост е смъртното наказание за човека днес“;
 8. Яна Торманова – „Това е законът – вечното оправдание“.

След това авторите на есетата представиха основните моменти от тях, като бяха разпределени по азбучен ред:

 1. Анастасий Севов – „Строгият закон – справедлив или не?“;
 2. Анна Гекова – „Принципите и несъвместимостта на пълнотата им с човешкия свят“
 3. Гергана Чолакова- „Dura lex sed lex“;
 4. Диана Димитрова – „Законът – еднакъв за всички: достойнството и правата на човека срещу дискриминация“;
 5. Екатерина Радионова – „Dura lex, sed lex: За необходимостта от спазването на естествените закони“;
 6. Йоанна Ковачева – „Dura lex sed lex“;
 7. Калояна Ангелова – „Dura lex sed lex. Има ли морална граница законът?“;
 8. Любомира Нанева – „Dura lex sed lex“;
 9. Неделчо Колев – „Законност и легитимност- взаимосвързаност или обособеност на понятията“;
 10. Нели Димитрова – „Суровостта на законите, волята на законодателя и връзката ѝ с тази на суверена“;
 11. Рая Йорданова – „Dura lex sed lex“;
 12. Явор Янков – „Строг закон, но закон“.

Проследяването на цялото състезание на живо беше изключително интересно както за публиката, в чиито редици присъстваха и колегите от горните курсове, някои от които бяха вече участвали в предходните състезания, така и за журито. Поелите предизвикателство да участват в конкурса бяха оценявани от едно много авторитетно жури, съставено от: преподавателя по реторика от Философския факултет на Софийския университет доц. д-р Герасим Петрински и ръководител на катедра „Реторика“, преподавателя по Римска литература във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет доц. д-р Елия Маринова, специалния международен гост на събитието проф. д-р Мария Игнатович от Университета в Ниш, Република Сърбия, видния адвокат и преподавател по наказателен процес Даниела Доковска, дългогодишния главен редактор на сп. „Общество и право“ адвокат Ненка Иванова, както и преподавателя и титуляр на дисциплината Римско право в ЮФ на СУ проф. д.н. Малина Новкиришка.

Темите, представени на конкурса, се простираха от изцяло свързани само с римското право до такива, които са напълно и единствено във връзка с актуалните проблеми и дискусионни въпроси. Въпреки че са плод изцяло на студентско творчество, младите колеги, които са в самото начало на своя път в правото, а и в академичното си развитие в Университета, есетата и речите показват тяхното будно гражданско съзнание, явно изразен интерес към най-важните проблеми, занимаващи нашия социален, икономически, политически живот и битие, но и осъзнатата приемственост на институтите, институциите и терминологията от Древния Рим. Всичко това е сериозна заявка за израстването на младите хора като юристи с висок морал и ценности, които да служат на държавата и на обществото като жреци на справедливостта.

Журито, след като оцени обвързаността на поставения проблем с текста и аргументацията на изложението, постави акцент именно върху умението за интерпретация на различните аспекти на темата, използването на подходящите езикови средства и боравенето с правната терминология, изразените лични позиции, постигнатата убедителност и въздействие, определи като победители в конкурса за есе съответно:

Първо място: Нели Димитрова

Второ място: Калояна Ангелова

Трето място: Неделчо Колев

В конкурса за реч класирането беше както следва:

на първо място: Александра Доганджийска

на второ място: Константин Ангелов

на трето място: Мария Караниколова

Специалната награда на публиката при произнасянето на речите, като най-убедителна и аргументирана, получи отново победителката, определена от журито – Александра Доганджийска.

Есетата ще бъдат публикувани в електронното романистично списание на Юридическия факултет на Софийския университет- IUS ROMANUM в специален извънреден брой IUVENTUTES, a също там ще бъде поместен и писмения вариант на речите във вида, в който са представени.

Преподавателите по Римско право във факултета, както и всички членове на Кръжока по Римско право и журито пожелаха успех на участниците, наградиха ги и им пожелаха да продължат да приемат всякакви предизвикателства и да усвояват правото именно като изкуство за доброто и справедливото.

bg_BGBulgarian