МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Религиозната толерантност от древността до наши дни“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Религиозната толерантност от древността до наши дни“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Религиозната толерантност от древността до наши дни“ 261 193 admin-iusromanum

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Религиозната толерантност от древността до наши дни“

Вид събитие: Международна научна конференция
Тема:
„Религиозната толерантност от древността до наши дни“

Дата: 18 октомври 2013 г.
Място: Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

На 18 октомври 2013 г. Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира международна научна конференция на тема: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ“. Конференцията се проведе по проект със същото заглавие, ръководен от проф. Росен Ташев и включващ преподаватели и докторанти от катедра по Теория и история на правото на ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ . Конференцията беше ръководена от проф. Малина Новкиришка- преподавател по римско право във факултета. На нея участваха видни учени от Испания, Италия, Сърбия и Македония, с които ЮФ на ПУ има особено ползотворни отношения през последните години.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Проф. Дарина Зиновиева- ТЕМАТА ЗА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И НЕЙНАТА АКТУАЛНОСТ. Откриване на конференцията.
 • д-р Пламен Славов, Председател на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика в 42-то ОНС-  РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
 • Проф. Емилия Друмева – КОНСТИТУЦИОННИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА
 • Acad. Prof. Antonio Fernandez De Bujan-          САКРАЛНО ПРАВО, ХРИСТИЯНСТВО, МИЛАНСКИ ЕДИКТ
 • Prof. Giorgio Barone Adesi – ПОСЛЕДИЦИ ОТ «МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ»: КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН І.
 • Prof. Federico Fernandez De Bujan – РЕЛИГИОЗНАТА НЕТОЛЕРАНТНОСТ ПРЕЗ ІІІ В. В ИСПАНИЯ. ИМПЕРАТОРСКИТЕ КОНСТИТУЦИИ И ГОНЕНИЯТА НА ХРИСТИЯНИТЕ
 • Prof. José Antonio Martínez Vela-          ХРИСТИЯНСТВОТО В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ. ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА, УСТАНОВЕНА С МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ
 • Prof. Juan Miguel Alburquerque, Prof. Salvador Ruiz Pino- РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ВЛИЯНИЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО ВЪРХУ РИМСКОТО ПРАВО. ОСВОБОЖДАВАНИЯТА НА РОБИ В ЦЪРКВАТА И РЕСКРИПТИТЕ НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН І ДО ЕПИСКОПИТЕ  НА КОРДОБА ОЗИЙ C.J. 1.13.2. / C.TH. 4.7.1.) И НА СЕРДИКА ПРОТОГЕН (C.J. 1.13.1.)
 • Prof. Rosalia Rodriguez Lopez- ПРАВО И ПОЛИТИКА ПРЕЗ VІ В. СЛ. ХР.  СПОРЕД ХРИСТИЯНСКИТЕ ВЯРВАНИЯ
 • Проф. Гоце Наумовски, проф. Мария Игнатович-       РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН
 • Prof. Vanessa Ponte –    СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА  В ИСТОРИЧЕСКОТО Й РАЗВИТИЕ
 • Проф. Малина Новкиришка –  ОТ МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ ДО СЪВРЕМЕННИТЕ КОНСТИТУЦИИ
 • Проф. Росен Ташев – РОЛЯТА НА РЕЛИГИЯТА В МОДЕРНИТЕ ПРАВНИ СИСТЕМИ
 • Гл. ас. Димитър Ханев – ПРИНЦИПЪТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА ТЕОРИЯ
 • Гл. ас. Мария Кьосева – КОНСТИТУЦИОНЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • Радослава Янкулова – докторант по Конституционно право ПРАВНА СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ПОСТАНОВЕНИ ПО СПОРОВЕ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБРАЗУВАНИ НА ВЕРСКА ОСНОВА.

Всички доклади от конференцията бяха издадени в сборник в два тома, финансиран по проекта на НИС на Юридическия факултет на Пловдивския университет.

Преди конференцията в 6-та аудитория на Ректората на Пловдивския университет академик Антонио Фернандес де Бухан и ФернанДес, професор по римско право от Автономния университет в Мадрид, беше удостоен с почетното научно звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Високото звание се присъжда с решение на Академичния съвет от 20 май 2013 г. и е знак на признание за големите научни постижения на акад. Фернандес де Бухан и за активното сътрудничество с Юридическия факултет на ПУ. За целите на учебния процес изтъкнатият учен е дарил над 100 тома избрана правна литература, отбеляза деканът на Юридическия факултет проф. д-р Дарина Зиновиева.

Академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, който е първият доктор хонорис кауза, предложен от Юридическия факултет, беше представен от проф. д-р Малина Новкиришка. Ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов връчи почетния диплом, огласен на латински от проф. д-р Мария Костова. Новоизбраният почетен доктор произнесе академично слово на тема „Рецепцията на римското право в Европа“ . На тържествената церемония присъстваха също така братът и синът на акад. Фернандес де Бухан и представители на испанското посолство.

bg_BGBulgarian