НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „1700 години от миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобоза и толерантност“

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „1700 години от миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобоза и толерантност“

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „1700 години от миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобоза и толерантност“ 385 350 admin-iusromanum

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „1700 години от миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобоза и толерантност“

Вид събитие: Научен колоквиум
Тема:
„1700 години от миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобоза и толерантност“

Дата: 11 юни 2013 г.
Място: София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюмета: на представените в колоквиума доклади

На 11 юни 2013 г. от 16.30 ч. в конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше организиран по инициатива на Юридическия факултет научен колоквиум „ 1700 години от Миланския едикт- началото на пътя на религиозната свобоза и толерантност“.

Темата за религиозната толерантност е особено актуална в наши дни. Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. отбеляза на 1700 години от издаването на Сердикийския едикт на император Галерий- първият акт на публичната власт в Римската империя, с който се прекратяват гоненията на християните и тяхната религия се определя като равноправна в държавата. Като продължение на темата преподавателите от Юридическия факултет дават своя принос в честването през 2013 г. на 1700 години от издаването на Миланския едикт, с който окончателно се стабилизира равноправния статус на християнството в Римската империя, но и се прогласява неограничена религиозна свобода.

Милански едикт 313 г. Lactantius, De mortibus persecutorum, XLVIII.

3. Itaque hoc consilium salubri ac rectissima ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegendam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederet quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benivolentiamque praestare.

3. И така, въз основа на разумна и най-правилна преценка, ние сметнахме, че трябва да се вземе това решение, (а именно) никому да не се отказва възможността да се посвети на спазването било на християнската религия, било на тази религия, която чувства, че най-много му допада, та висшето божество, на чието почитание отдаваме свободно духа си, да ни оказва във всичко своето обичайно одобрение и благосклонност.

Миланският едикт съдържа особено ясно послание за религиозна толерантност, което звучи актуално и през 2013 г., когато се отбелязва и 70- годишнината от спасяването на българските евреи от депортиране в концлагерите на фашизма. С Решение № 1093/2012/ ЕС от 21 ноември 2012 г. на Европейския парламент и Съвета настоящата 2013 г. е обявена и за Европейска година на гражданите във връзка с 20-та годишнина от въвеждането на гражданството на Европейския съюз. В този контекст отбелязването на 17-вековния юбилей от издаването на Миланския едикт е свързано с началото на пътя към религиозна толерантност, свободата на вероизповеданията и гарантирането на конституционните права на гражданите в национален и международен план.

Колоквиумът беше посветен на тази изключително обширна тематика, като наред с представянето на правната интерпретация на запазените сведения за Миланския едикт се разгледаха темите за религиозната толерантност в историята на България, моделите за свободата на вероизповеданията според Търновската конституция и Конституцията от 1991 г., практиката на Конституционния съд, правните основи на образованието по религия и пр.

Колоквиумът се проведе по инициатива на катедрата по Теория и история на държавата и правото и с активното съдействие на катедрата по Конституционноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет. Негови организатори са проф. Малина Новкиришка и гл. ас. Теодор Пиперков- преподаватели по римско право във факултета.

За повече подробности вж. http://www.legalworld.bg/ ; http://www.uni-sofia.bg/

Докладите от колоквиума бяха издадени в специален брой на сп. Норма- вж. http://www.norma.bg/bg/issue/31/

bg_BGBulgarian