ПРОЕКТ: Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век

ПРОЕКТ: Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век 184 221 admin-iusromanum

ПРОЕКТ: Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век

Година:
2017-2020

Ръководител на проекта:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Участници:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, проф. д.ю.н.Вихър Кискинов, проф.д-р Даниел Вълчев, ас. Стоян Иванов

Наименование на проекта:

Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век

Финансиране:

Договор за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Проектът е предидено да се осъществи в рамките на 2 години (20 месеца)- април 2015-декември 2016 година.

Целите на проекта са в няколко насоки:

 1. с  настоящия проект ще се допринесе съществено за запълването на една празнота в преподаването на римското право и романистичната традиция в исторически контекст и обърнато и към европейската правна култура.
 2. с издаването на учабното помагало ще се синхронизира лекционния курс, семинарните занятия, ще си обобщи натрупаната литература и ще се направи селектирана библиография по актуалните проблеми на римското право и романистичната традиция;
 3. с изгражданто на сайт по римско право не само ще се улесни учебния процес, но и ще се даде възможност за едно по- съвременно обучение с по- щироки перспективи;
 4. с издаването на електронно списание по римско право ще се даде възможност за широк кръг читатели за запознаване със значими съвременни изследвания по римско право и романистична традиция. Участието на чуждестранни автори със значителен научен престиж, чиито изследвания са достъпни само в големите специализирани библиотеки, ще допринесе много в тази насока.
 5. с организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, ще се обобщят добрите дидактични практики на преподаването на римското право и романистичната традиция във най- авторитетните университети в Европа.

Научните задачи на екипа на проекта са в няколко насоки:

 • Да се направи преглед на дидактичната литература по римско право и романистична традиция у нас и в учжбина и да се състави помагало с текстове, казуси и схеми, предназначено за нуждите на семинарните занятия по римско частно право, както и за преподаваните факултативни дисциплини.
 • Да се състави библиография на съчиненията от български и чуждестранни автори по темата на проекта
 • Да се създаде сайт по римско право и римскоправна традиция, на който да бъдат поставени дидактични материали, както и всякаква друга информация, свързана с преподаването и изучаването на римското право и римскоправната традиция;
 • Да се състави и издава два пъти годищно романистично списание в електронен вид, поставено на сайта по римско право, със статии на български и чужди романисти, съответно преведени на български
 • Да се организира конференция за преподаването на римското право и романистичната традиция в съседните страни и в Европа, като се преведат и издадат в електронен вид представените доклади.
 • Да се подкрепи работата на кръжока по Римско право като среда за израстване на студентите и формиране на млади учени, като се публикуват подготвяните доклади  ипрезентации на сайта по римско право.
 • Да се участва в международни научни форуми по темата на проекта.

Резултати:

Dummy Image

Към момента е започнало изграждането на специализиран сайт и е в процес на подготовка бр.1 на списанието  IUS ROMANUM  on-line.

Представяне:

bg_BGBulgarian