PROJECT: Roman law and the novelistic tradition in the legal education of the XXI century

PROJECT: Roman law and the novelistic tradition in the legal education of the XXI century 184 221 admin-iusromanum

PROJECT: Roman law and the novelistic tradition in the legal education of the XXI century

Година:
2017-2020

Ръководител на проекта:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Участници:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, проф. д.ю.н.Вихър Кискинов, проф.д-р Даниел Вълчев, ас. Стоян Иванов

Наименование на проекта:

Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век

Финансиране:

Договор за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Проектът е предидено да се осъществи в рамките на 2 години (20 месеца)- април 2015-декември 2016 година.

Целите на проекта са в няколко насоки:

 1. с  настоящия проект ще се допринесе съществено за запълването на една празнота в преподаването на римското право и романистичната традиция в исторически контекст и обърнато и към европейската правна култура.
 2. с издаването на учабното помагало ще се синхронизира лекционния курс, семинарните занятия, ще си обобщи натрупаната литература и ще се направи селектирана библиография по актуалните проблеми на римското право и романистичната традиция;
 3. с изгражданто на сайт по римско право не само ще се улесни учебния процес, но и ще се даде възможност за едно по- съвременно обучение с по- щироки перспективи;
 4. с издаването на електронно списание по римско право ще се даде възможност за широк кръг читатели за запознаване със значими съвременни изследвания по римско право и романистична традиция. Участието на чуждестранни автори със значителен научен престиж, чиито изследвания са достъпни само в големите специализирани библиотеки, ще допринесе много в тази насока.
 5. с организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, ще се обобщят добрите дидактични практики на преподаването на римското право и романистичната традиция във най- авторитетните университети в Европа.

Научните задачи на екипа на проекта са в няколко насоки:

 • Да се направи преглед на дидактичната литература по римско право и романистична традиция у нас и в учжбина и да се състави помагало с текстове, казуси и схеми, предназначено за нуждите на семинарните занятия по римско частно право, както и за преподаваните факултативни дисциплини.
 • To compile a bibliography of the works by Bulgarian and foreign authors on the topic of the project
 • To create a site on Roman law and Roman law tradition, on which to place didactic materials, as well as any other information related to the teaching and study of Roman law and Roman law tradition;
 • Да се състави и издава два пъти годищно романистично списание в електронен вид, поставено на сайта по римско право, със статии на български и чужди романисти, съответно преведени на български
 • To organize a conference on the teaching of Roman law and the Romance tradition in neighboring countries and in Europe, by translating and publishing the submitted reports electronically.
 • Да се подкрепи работата на кръжока по Римско право като среда за израстване на студентите и формиране на млади учени, като се публикуват подготвяните доклади  ипрезентации на сайта по римско право.
 • To participate in international scientific forums on the topic of the project.

Резултати:

Dummy Image

Към момента е започнало изграждането на специализиран сайт и е в процес на подготовка бр.1 на списанието  IUS ROMANUM  on-line.

Представяне:

en_GBEnglish