ПРОЕКТ: Религиозната толерантност от Древността до наши дни

ПРОЕКТ: Религиозната толерантност от Древността до наши дни 330 248 admin-iusromanum

ПРОЕКТ: Религиозната толерантност от Древността до наши дни

Година:
2013-2014 г.

Ръководител на проекта:
Проф.д-р Росен Ташев, доц. д-р Петя Неделева

Участници:
проф.д-р Росен Ташев, проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, доц. д-р Петя Неделева, гл. ас. Мария Кьосева, гл. ас. Димитър Ханев,ас. Кристина Крислова

Наименование на проекта:

Религиозната толерантност от Древността до наши дни

Финансиране:

Договор за научни изследвания, ПУ „Паисий Хилендарски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Проектът е насочен към изследване и представяне на историческото развитие и съвременното състояние на религиозните общности и религиозната толерантаност; модели за междурелигиозен диалог; проблеми, тенденции и перспективи на религиозната толерантност; добри европейски практики. Той е свързан с изследването и представянето на много актуални за 2013 г. събития-1700 г. от Миланския едикт, 70-години от спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста и Европейска година на гражданството. С проекта не само се прави уникално за българската наука научно изследване, но и за популяризирането на темата в общественото пространство. Проблематиката му  засяга основни конституционни права на гражданите, а също и основните им права като граждани на ЕС. Целта му е да се популяризира на темата за религиозната толерантност чрез провеждане на конференция и колоквиум, изнасяне на доклади и отпечатването им в сборници по темата, провеждане на дискусии по спорни въпроси, предложения за законодателни промени.

Резултати:

Dummy Image

Проведени две научни конференции

18.10.2013 г.- ПУ „Паисий Хилендарски“- Религиозната толерантност от Древността до наши дни“-

издадени 2 сборника

30.05.2014 г.- Актуални проблеми на религиозната толерантност в България – издаден сборник

Представяне:

http://news.plovdiv24.bg/

bg_BGBulgarian