ПРОЕКТ: Императорски конституции, издадени в Сердика

ПРОЕКТ: Императорски конституции, издадени в Сердика 467 666 admin-iusromanum

ПРОЕКТ: Императорски конституции, издадени в Сердика

преводи, статии, коментари

Година:
2011г

Ръководител на проекта:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Участници:
проф. д-р Мария Костова, проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, гл. ас. Теодор Пиперков, Люба Радулова-докторант, Мартин Бъбаров и Стоян Иванов- студенти

Наименование на проекта:

Императорски конституции, издадени в Сердика – преводи, статии, коментари

Финансиране:

Договор за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Целта на проекта е да допринесе съществено за запълването на една голяма празнота в българската правно-историческа и филологическа наука – изследването на императорските конституции, издадени в Сердика през II- IV в. – едно явление, обърнато и към европейската култура. Той  е съсредоточен върху съдържанието и езика на тези конституции, спецификите на тяхното издаване, адресати и пр. Същевремено с изследването се дава възможност за по- широк анализ на императорското законодателство, на конкретните правни институти, които са обект на регулиране, на тяхната  еволюция, реформи, на цялостното състояние на законодателството в Източната римска империя в началото на ІV в. По-голямата част от конституциите са издадени от император Константин и касаят значителните промени както в държавен и правен, така и в религиозен, социален и икономически план. Наред с това има и някои други конституции, издадени поради различни обстоятелства в Сердика, които също допринасят за разкриването на тази цялостна картина на нормотворчеството и правоприлагането в древността и мястото на града като една от временните столици на Източната Римска Империя.

Проектът по своята същност е интердисциплинарен и към него е привлечено вниманието на специалисти от различни области –  римско право и история на правото, латински език и латинска епиграфика.

Резултати:

първо издание, Университетско издателство Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-3344-9
страници: 360
година и място на издаване: София, 2012

Представяне:

Представянето на книгата е на 21 май 2012 г. от 17.00 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“. На представянето присъстват участниците в Международната конференция „Римско и съвременно публично право“ и гости от университетите в Италия и Испания, от Столична община и др.

https://www.uni-sofia.bg/

bg_BGBulgarian