ПРОЕКТ: Основни проблеми на римското и съвременното публично право

ПРОЕКТ: Основни проблеми на римското и съвременното публично право 172 245 admin-iusromanum

Основни проблеми на римското и съвременното публично право

Година:
2012г

Ръководител на проекта:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Участници:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова, доц. д-р Сашо Пенов, гл. ас. д-р Мартин Белов, гл.ас. Галина Чернева, ас. Дилян Начев

Наименование на проекта:

Основни проблеми на римското и съвременното публично право

Финансиране:

Договор за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Проектът предвижда едно по- задълбочено изследване и представяне на римското и съвременното публично право. То е предвидено в исторически контекст и обърнато и към европейската правна култура и ще се допринесе съществено за запълването на една празнота в българската правна наука – разкримането на римскоправната традиция в развитието и осъществяването на публичната власт през вековете до наши дни. на изследването на.

Проектът предвижда обобщение на литературата по темага и изготвяне на селектирана библиография по актуалните проблеми на съвременното публично право, представяне на опита на други държави в преподаването и изследването на римското право и лимскоправната традиция в публичен аспект, подготовка за преподаване на римското публично право и създаване на основна дидактична литература .

С организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, като същевременно ще се даде възможност на колеги от най-престижните университети в Испания- участници в конференцията,  да споделят своя опит и резултатите от  изследването и преподаването на публичното право в исторически и сравнителен план.

Резултати:

първо издание, Университетско издателство Св. Климент Охридски“, ISBN 9789540734774
страници: 608
година и място на издаване: София, 2013
Конференцията е проведена на 21 май 2012 г. в Заседателната зала на СУ „Св. Климент Охридски“-
http://www.law.uni-sofia.bg/

Представяне:

https://www.uni-sofia.bg/

bg_BGBulgarian