Състезание – DISPUTATIO QUINTA

Състезание – DISPUTATIO QUINTA

Състезание – DISPUTATIO QUINTA 607 859 admin-iusromanum

ПОКАНА за състезание:

„DISPUTATIO QUINTA“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на състезание.

Дата:  25 май 2023 г.  от 17:30 ч.
Тема: DISPUTATIO QUINTA

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ПРИЕМАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО!

От пет години ежегодно по проекта IUS ROMANUM се провежда конкурс за писане на академично есе и за произнасяне на правно аргументирана реч публично по определена предварително обща тема. През 2023 г. конкурсът беше обявен още в началото на ІІ-я семестър на академичната 2022/2023 г.

Темата на състезанието беше свързана с дискутирането на основни древноримски, но и на актуални правни, социални, политически, етични и философски проблеми, на събития и факти, на концепции и норми, отнасящи се до вината и отговорността, различните форми на вината в наказателното и гражданското право, а също и до вината като многозначно и многопластово понятие като социална и философска категория. Във връзка с тази идея Кръжокът по Римско право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за пети пореден път постави пред студентите от първи курс предизвикателството да помислят и да разсъждават свободно на една винаги актуална, а и особено днес тема-вината. По традиция тя беше поставена на латински: CULPА, както подобава при търсенето на връзката между римското и съвременното право, тъй като предмет на обсъждане могат да бъдат също и възможната приемственост и прилагането на основните предписания на римското право: „…honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuere (D. 1.1.10.1 Ulpianus libro secundo regularum)…“.

Форматът на конкурса включваше две възможни форми за участие. Първата беше подготовка на академично есе по актуален и свързан с темата проблем в обем до 5 стандартни страници, като до конкурса бяха допуснати 7 есета. Втората форма беше подготовка и произнасяне на публична реч по свързан с темата актуален въпрос. До конкурса бяха допуснати рекордните за него 13 речи. На 25 май 2023 г. в 17,30 ч. в препълнената от преподаватели и студенти 272 аудитория на Ректората на Софийския университет в Юридическия факултет се проведе и самият конкурс. Там бяха представени публично речите, бяха изслушани основните идеи, включени в есетата, беше направено класирането на победителите в двете форми от журито и бяха съответно наградени победителите.

Всеки от ораторите разполагаше с до 10 мин. време, за да произнесе своята реч, а всеки автор с до 5 мин., за да изложи основната теза на есето си. Mладите първокурсници, които за първи път се осмелиха да пишат есета, които да представят публично или да говорят убедително пред пълната с публика зала на правна тема определено заслужават адмирации и похвала. Трепетът и вълненията им бяха съпроводени от техните неимоверни усилия, ентусиазъм и желание, които ги съпровождаха през цялото време на подготовката им. По традиция първи, изпълнени с увереност, плам и желание да убедят аудиторията във внушенията и правотата на твърденията си, тринадесетте оратори от първи курс произнесоха своите речи по следния ред:

 1. Николай Лозанов –Виновни ли са ракията, чалгата и мусаката за българската реалност“;
 2. Самир Джафер –Виновен съм и го зная“;
 3. Константин Манев –Метафизика на вината“;
 4. Радина Дакова – „Вината отвъд правото“;
 5. Мария Сукарева –Наказанието може да се отмени, но вината ще бъде вечна“;
 6. Мария-Йоана Димитрова –Противен до доказване на невинността“;
 7. Валери Сланчев –Има ли вина, която не може да бъде изкупена?“;
 8. Александър Савов –Вината на президента за влизането в сила на противоконституционен закон“;
 9. Лидия Миладинова –Вината днес“;
 10. Елица Анева – Съвестта на виновния“;
 • Валентина Нечева – ,,Виновни са рецидивистите, но виновно е и обществото”;
 • Мария Попова – Вината и изкуственият интелект“;
 • Юлиян Минчев – „Вината на изначалната животинска природа на човека за загубата на морални ценности у него в процеса на борба за власт, влияние и надмощие“.

След това авторите на есетата представиха основните моменти от тях, като бяха разпределени по азбучен ред:

 1. Борислав Кацарски – „Вина“;
 2. Вера Божилова – „Брачната вина – незначителен факт, морална обвързаност с правните последици от развода или формалност?“;
 3. Вероника Симеонова – „Отговорност и вина“;
 4. Екатерина Ромилова – „Vis maior. Границите на човешката вина и отговорност“;
 5. Ния Натан – „Вината през призмата на правото и морала“;
 6. Силвина Петрова – „Психологически възгледи сред обществото относно вината в правото и религията“;
 7. Теодора Атанасова – „Вина без отговорност или отговорност без вина“;

Самото проследяване на цялото състезание на живо беше изключително интересно както за публиката, където бяха и колегите от горните курсове, някои от които бяха вече участвали в предходните състезания, така и за журито. Определено се създаде атмосфера на приемственост и взаимопомощ между участниците от различните курсове, изразяваща се в практически съвети, наставления и не на последно място морална подкрепа. Поелите предизвикателство да участват в конкурса бяха оценявани от изключително авторитетно жури, съставено от: преподавателя и титуляр на дисциплината Римско право в ЮФ на СУ проф. д. н. Малина Новкиришка-Стоянова, преподавателя по реторика от Философския факултет на Софийския университет доц. д-р Герасим Петрински и ръководител на катедра „Реторика“, преподавателя по Римска литература във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет доц. д-р Елия Маринова, видния адвокат и преподавател по наказателен процес Даниела Доковска, както и от дългогодишния главен редактор на сп. „Общество и право“ адвокат Ненка Иванова.

Темите, представени на конкурса, се простираха от такива, свързaни с римскоправната традиция до такива, които са напълно и единствено във връзка с актуалните проблеми и дискусионни въпроси и с оглед на естеството на темата имат съвременна наказателноправна насоченост. Макар и да са плод изцяло на студентско творчество, есетата и речите показват будно гражданско съзнание на своите автори – студенти по право от първи курс. Не трябва да забравяме, че тези млади хора, които са в самото начало на своя път в правото, а и в академичното си развитие в Университета, безспорно демонстрираха своя  явно изразен интерес към най-важните проблеми, занимаващи нашия социален, икономически, политически живот и битие, но и осъзнатата приемственост на институтите, концепциите, термините и понятията от Древния Рим.  Всичко това е сериозна заявка за израстването на студентите като юристи с висок морал и ценности, които да служат подобаващо на държавата и на обществото.

Журито, след като оцени обвързаността на поставения проблем с текста и аргументацията на изложението, постави акцент именно върху умението за интерпретация на различните аспекти на темата, използването на подходящите езикови средства и боравенето с правната терминология, изразените лични позиции, постигнатата убедителност и въздействие, определи като победители в конкурса за есе съответно:

на първо място: Силвина Петрова

на второ място: Вера Божилова

на трето място: Екатерина Ромилова

В конкурса за реч класирането беше както следва:

на първо място: Валентина Нечева

на второ място: Константин Манев

на трето място: Мария Попова

Специалната награда на публиката „Vox populi“ при речите, като най-убедителна, аргументирана и добре произнесена получи колегата Самир Джафер. Тази година ораторите бяха особено добри и на изключително високо ниво, което не остана незабелязано от никого.

На участниците беше разяснено, че есетата ще бъдат публикувани в електронното романистично списание на Юридическия факултет на Софийския университет- IUS ROMANUM в специален извънреден брой IUVENTUTES, a също там ще бъде поместен и писменият вариант на речите във вида, в който са представени.

Преподавателите по Римско право в Юридическия факултет, както и всички членове на Кръжока по Римско право и журито поздравиха участниците с успеха им, а проф. Новкиришка ги награди, и всички им пожелаха да продължат да приемат всякакви предизвикателства и да усвояват правото именно като изкуство за доброто и справедливото.

bg_BGBulgarian