Публична лекция – „WAR AND PEACE IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN’S INTER-PÒLEIS BALANCE“

Публична лекция – „WAR AND PEACE IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN’S INTER-PÒLEIS BALANCE“

Публична лекция – „WAR AND PEACE IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN’S INTER-PÒLEIS BALANCE“ 607 859 admin-iusromanum

Публична лекция:

„WAR AND PEACE IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN’S INTER-PÒLEIS BALANCE“

Публична лекция: „WAR AND PEACE IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN’S INTER-PÒLEIS BALANCE“ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Дата: 23 март 2023 г.  18:00 ч.
На: Доц. д-р Джовани Бранди Кордаско Салмена, Университет в Урбино, Италия

Къде: 272 ауд.

На 23.03.2023 г. от 18.00 ч. в 272 аудитория на Ректората на СУ публична онлайн лекция пред студентите право на английски език изнесе доц. д-р Джовани Салмена от Универстиета в Урбино, Италия. Според италианският романист в най-новия подход държавата и войната се възприемат като пряко зависими една от друга, тъй като двете понятия са еволюирали по този начин. Но не винаги е било така: в древните цивилизации войната не е просто обществен въпрос, не е независима политическа позиция, ясно разграничена от концепцията за мир. Държавата създава като свой първи отличителен белег съвкупност от закони, които по необходимост предоставят правила за войната в нейната цялост. Както във всяка практическа мярка, войната предоставя негласни споразумения и неписани закони, които не могат да бъдат включени в законодателството на държавата: те често са общи правила, към които трябва да се адаптира, или правила за отделни случаи. Според първата позиция отношенията между държавите в древния свят са били основно войнствени и враждебни; вторият възглед, „пацифисткият“, е в полемичен контраст с първия: тези отношения биха били едновременно враждебни и положителни, така че позициите между държавите трябва да се анализират всеки път; накрая, според метода на „генетичната“ теория, изучаването на войната трябва да започне с нейното начало, без да пренебрегва развитието на обществените институции (очевидно идентифициращи войната и държавата). Войната обаче е общо явление, така че древните не свързват гражданската война с нея. След анализа на множество фрагменти от Вергилий, Цицерон, Авъл Гелий, Сенека, Фест, Тит Ливий, Варон, Помпоний, Гай, Паул и други римски автори беше направен изводът, че юридическата дефиниция на мира, както двустранен, така и повелителен, напълно изразява „първоначалното свещено значение на pax“: споразумение между спорещите страни („акт“, следователно, насочен към мира, а не към „условието на мир“, което следва), което въпреки това създава подобно на pax deorum, йерархия на отношенията между договарящите страни, дори при наличието на „idem placitum et consensum“. Накрая се отбеляза, че анализът на историческия въпрос не е нищо друго освен другото лице на езиковия такъв. В древния свят войната е религиозна и политическа практика, която придобива собствена автономия едва след хиляди години. Древните гърци и римляни поставят основната разлика между човека и гражданина. Тези, които не са членове на общност, която признава правата на своите граждани, са маргинализирани като беззащитни лица. Гражданинът се идентифицира пряко посредством правата, които има в своя полис, в родната си държава: това остава същото както по време на война, така и в мирно време. Сигурно е, както наскоро отбеляза проф. Джан Лука Грегори, че Рим е взел от по-старите народи на Средиземноморието етиката на взаимността, способна да оправдае много тясната връзка, главно юридическа, между войната и мира, или по-скоро между военната победа и paci imponere morem, което трябва да представлява основната точка на мирната и универсалистична позиция, преследвана от populus Romanus, дори през историята на непрестанни войни.

bg_BGBulgarian