ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Правен режим на водите в римското и съвременното право“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Правен режим на водите в римското и съвременното право“ 750 489 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: „Правен режим на водите в римското и съвременното право“

дата: 31.10.2013 г. 17:30
място: Аулата на Новия български университет публична лекция.

проф. д-р Габриел Херес Крамер,
От университета СЕИ Кардинал Херрера – Валенсия

Нов Български университет

На 31 октомври 2013 г. в Аулата на Новия български университет публична лекция „Правен режим на водите в Римското и съвременното право“ изнесоха проф. д-р Габриел Херес Крамер от УниверситетаCEU Кардинал Херрера- Валенсия, Испания и проф. д-р Малина Новкиришка от Департамент „Право“на Нов Български Университет.

Във встъпителните думи преди лекцията проф. Новкиришка подчерта значението на правната уредба на водите от Древността до наши дни. Та акцентира на един нов аспект от изучаването на римското право- публичноправната уредба в Древния Рим, до този момент непозната за българската правна общност. Новият български университет за първи път през учебната 2013/2014 г. обявява курс по Римско публично право, който предстои да започне и чиято цел е да представи приемствеността на римскоправните институти в тази насока.

Професор Габриел Херес Крамер започна лекцията си с уточнения относно правната уредба на водите и разграничаването на публични и частни води в зависимост от тяхното предназначение и вид. Той подчерта особеното значение на ползването на моретата и големите реки и детайлните норми в тази връзка, създадени от римските юристи. Втората част от лекцията му беше посветена на паралела между римскоправния и съвременния режим на водите в Испания. В тази насока приемствеността на правото е особено значителна, като някои от редакциите на съвременните разпоредби буквално повтарят становищата на римските юристи.

Професор Крамер е един от видните романисти в Испания, автор на множество статии и монографии, преподавател в частния университет Кардинал Херрера във Валенсия. Той е бил зам. ректор на университета, декан, ръководи няколко международни проекти. Пред студените бяха очертани и възможностите за техни специализации в Испания по програмата Еразмус във Валенсия.

bg_BGBulgarian