Покана – TRADITIO IURIS ROMANI

Покана – TRADITIO IURIS ROMANI

Покана – TRADITIO IURIS ROMANI 1654 2244 admin-iusromanum

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РИМСКО ПРАВО И РИМСКОПРАВНА ТРАДИЦИЯ “SOCIETAS PRO IURE ROMANO”

проф. д.н. Малина Новкиришка- Стоянова,
Председател на Управителен съвет на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция

проф. д-р Даниел Вълчев,
Декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

България, Sofia 1504, бул. „Цар Освободител“№ 15, СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, каб. 308, ius.romanum@abv.bg

Уважаеми колеги,

През 2016 г. Юридическият факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ стана инициатор за създаването на Балканска асоциация по Римско право и римскоправна традиция, която нарекохме «Societas pro iure romano» (SIR). Проведоха се с голям успех 4 международни конференциив София, Ниш, Скопие и Крагуевац, като докладите и статиите от тях се издадоха в електронното списание IUS ROMANUM в бр. ІІ на съответната година. Броят на членовете на Асоциацията от Балканските страни, както и от другите европейски държави вече надминава 80. Тя се утвърди като една престижна организация на романистите в Европа и макар и все още с кратка история, е с амбиции за още попроспериращо развитие.

Водени от множество съображения, но най- вече с оглед на непредвидимостта на обстановката във всяка една част от Европа и опазване на здравето на всички, в това число и на учените и преподавателите, техните студенти и сътрудници и на всички, които се интересуват от Римско право, членовете на Управителния съвет на Асоциацията взеха решение, със съдействието на Юридическия факултет на Софийския университет, който се чувства отговорен за развитието на Асоциацията, през 2020 г., въпреки трудностите и изпитанията, да запазим традицията и да проведем Петата международна конференция на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция.

Конференцията ще се проведе на 28 октомври 2020 г. в Конферентната зала на Софийския университет. Тъй като към този момент не е известно каква ще бъде епидемичната обстановка в България, на Балканите и в Европа, е осигурена възможност за провеждането на конференцията както с присъствие лично в залата, така и с участие on line. Ако условията позволяват, ще бъде дадена допълнителна информация относно приемането на всички участници, които не са от София, като гости на конференцията. Но дори да няма възможност за лично присъствие, съвременните средства за комуникация и натрупаният, за съжаление по необходимост, опит в провеждането на такива форуми ще ни помогнат да не прекъсваме традицията в нашата Асоциация.

Управителният съвет на Асоциацията и организационния комитет на конференцията, с оглед на привличането на широк кръг от колеги, които се интересуват от Римско право, но преподават и имат научна дейност в други дисциплини, предлага една много обширна, а същевременно значима и достойна за Петата годишнина от създаването на Асоциацията и нейните международни конференции тема: TRADITIO IURIS ROMANI. Римската правна цивилизация в Европа е с дълбоки корени, реципирането на римското право е в фундаментът на съвременното европейско право. Затова се надяваме всеки от вас, както и вашите колеги, да намери свой отговор на въпроса в какво се корени традицията на римското право в наши дни.

Традицията да се публикуват доклади и статии по темата на конференцията се запазва и за тази година. С оглед своевременното организиране на издаването на бр. 2 за 2020 г. на списанието IUS ROMANUM on line молим всички, които ще участват в конференцията и искат да публикуват своите доклади или статии, да изпратят формата за участие до 1 септември 2020 г. , а самите статии- до 30 септември 2020 г. Разбира се, на конференцията може да се участва и само с доклад, презентация или научно съобщение и без да е изпратена статия. Адресът за изпращане на публикациите е ius.romanum@abv.bg , а изискванията за оформление на
публикациите, които ще бъдат рецензирани и реферирани, са на сайта IUS ROMANUM

http://iusromanum.eu/bg/journal/publication-requirements

Приемете тази покана, отправена от Управителния съвет на Балканската асоциация и декана на Юридическия факултет на Софийския университет. Приемете и нашите най-искрени пожелания за здраве, оптимизъм и успехи, както и нашата надежда да се срещнем всички заедно-лично или дистанционно през октомври 2020 г. в София.

bg_BGBulgarian