ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Пътната инфраструктура – римски и съвременни аспекти. Римски и съвременни пътища в България“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Пътната инфраструктура – римски и съвременни аспекти. Римски и съвременни пътища в България“ 1811 2560 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: „Пътната инфраструктура – римски и съвременни аспекти. Римски и съвременни пътища в България“

проф. д-р Ванеса Понте,
Университет в Кордоба, Испания

проф. Дюн Малина Новкиришка,
Софийски университет „св. Климент Охридски“

в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 30 май 2019 г. по програма Еразмус + в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гостува проф. Ванеса Понте от Университета в Кордоба – Испания. Проф. Понте е преподавател по римско право и голям приятел на България и българската култура. В 272 аудитория на Ректората на СУ тя изнесе публична лекция, посветена на римските пътища. Изследователката от Пиренеите започна изложението си, споделяйки едно интересно свое съждение, а именно, че пътят, шосето, улицата или в крайна сметка онова, което римляните наричат via, е проява на едно трансцедентално изискване на човека – движението.

Испанската учена обърна внимание на младата аудитория, че предопределен да владее света и да кове законите на всемира, никой друг народ като този на Древния Рим не съумява да предугади изключителното значение на правилно организираната пътна мрежа за нуждите на търговския обмен, на която се опира и неговият стремеж към експанзия, разбирана не само като разгръщане на мощта, но и като универсална цивилизационна мисия. Тя отбеляза, че римляните преодолявайки с помощта на големите пътни артерии всички природни бариери съумяват да сведат до нула пространствените и времевите измерения, които разделят хората, живеещи на големи географски разстояния. Чрез новите човешки контакти те успяват да консолидират съзнанието за едно съществено идейно единство, последвано от културна и политическа асимилация на различни народи.

Професор Понте акцентира върху възхитителната огромна пътна мрежа, разгъната върху три континента, представляваща материализация на неудържимия стремеж на Рим да разпространява своята култура и да утвърждава своя властнически инстинкт отвъд пределите на Вечния град. Едва ли има друг народ или друга култура, толкова тясно свързани и отъждествявани с комуникационните артерии, като римския народ и култура. Рим е една огромна империя, която в представите си свързваме с една прекрасна мрежа от пътища – viae, които ползваме и днес, в 21 век.

Нашата гостенка разгледа също така в изложението си и правната регулация, засягаща римските пътища. Тя сподели пред публиката виждането си, че уредбата за обществените пътища в Римското право е много обширна, ефективна и прецизна, и обхваща най-различни аспекти – класификация на пътищата според тяхната дължина, собствеността на земята, произхода на средствата за тяхното изграждане; регламентация на строителните дейности и поддръжката на пътищата; даване на административни концесии за тяхното изграждане и ремонт; данъчният режим, на който се подчиняват; тежести и привилегии, налагани на гражданите вследствие наличието на път; градоустройствени планове на градовете, основаващи се на присъствието на два важни пътя – cardvs и decvmanvs; финансиране на строителството и ремонта на пътищата; защита на пътищата от страна на администрацията и политики за правилно използване на пътища; защита на гражданите при използването на тези обществени блага; органи и магистрати, упражняващи надзор в тази област; принудително отчуждаване, за да може даден път да мине през определено място и др.

След това лекцията продължи с обширно изложение на проф. Малина Новкиришка за римските пътища по българските земи и за съвременните пътища в България, често пъти изградени върху пътната инфраструктура от римско време и съвпадащи с големите римски пътни артерии. Проф. Новкиришка представи интересна презентация с множество снимки и картинки на различни римски пътища в България. Тя завърши лекцията си отбелязвайки, че днес пътната мрежа на Древния Рим се счита за един безсмъртен паметник с огромни размери, изпълнил блестящо своята мисия. Професорът обърна внимание, че могат да бъдат видени в България съхранили се непокътнати през вековете, отлично изпълнени преди две хиляди, че и повече години грандиозни градежи, от които съвременните строителни инженери могат да се учат и които със сигурност ще просъществуват още много векове.

bg_BGBulgarian