ПРОЕКТ: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

ПРОЕКТ: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони 200 296 admin-iusromanum

ПРОЕКТ: Превод и коментар на COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

(Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони)

Година:
2008г

Ръководител на проекта:
Проф. д-р Мария Костова, ФКНФ

Участници:
проф. д-р Мария Костова, проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, гл. ас. Теодор Пиперков

Наименование на проекта:

Превод и коментар на COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM (Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони)

Финансиране:

Договор за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Collatio legume Mosaicarum et romanorum, известно също и като Lex Dei,  е нетрадиционен и уникален за епохата си (края на ІV- началото на V в. сл. Хр.) сравнителноправен опус  между обичайното право на Древна Иудея и римските закони. Древният автор е дал пример за отношение към различните правни култури и народи и за търсене на единството на човешката цивилизация в спазването на универсални закони.

Задачата на научния колектив е да представи латинския текст и неговата българска интерпретация с анотации и коментари за самия ръкопис, авторството му, времето и цели на създаване, предназначението му, кодификации, императори и юристи и пълна библиография на изследванията по въпроса.

Резултати:

първо издание, Издателство СИБИ, ISBN 978-954-730-605-9
страници: 192
година и място на издаване: София, 2009

Представяне:

Представянето на книгата е на 16 октомври 2009 г. в Пловдивския университет, на 30 ноември 2009 г. в  Нов Български университет и на 15 март 2010 г.  в Софийския университет.

http://www.bulgaria-news.bg/category/yellow-stones/today/article/post24408.html

http://www.nbu.bg/

bg_BGBulgarian