PROJECT: Status and prospects of legal education in Bulgaria

PROJECT: Status and prospects of legal education in Bulgaria 304 204 admin-iusromanum

PROJECT: Status and prospects of legal education in Bulgaria

Година:
2013-2014 г.

Ръководител на проекта:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Участници:
проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, проф. д-р Даниел Вълчев, доц. д-р Янаки Стоилов, ас. Атанас Шопов, ас. Дилян Начев, ас. Симеон Гройсман

Наименование на проекта:

Състояние и перспективи на юридическото образование в България

Финансиране:

Договор за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“ по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Цели и научни задачи:

Целите на проекта са в няколко насоки:

1. запълването на една празнота в българската правна наука – изследването на съвременните перспективи и методологически възможности за развитието на юридическото образование.

2. обощаване на българския и чуждестранния научен опит по поставената тема с цел подготовката на база за бъдещото реформиране на сферата;

3. проучване на основните аспекти за бъдещото въвеждане на

А) курсове и програми, специално ориентирани към практическата подготовка на студентите по право;

Б)  програми за следдипломна квалификация в Юридическия факултет. В това отношение следва да бъде взето отношение по следните важни въпроси:

a.            Кои са перспективните правни отрасли, в чиято сфера да се предават по-задълбочени знания на студентите и магистрите по право;

b.            Какви биха били евентуалните средства за финансиране програмите;

c.            Какви са възможностите за сътрудничество с институции, по настоящем осъществяващи дейност в тази сфера.

С организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, като същевременно ще се даде възможност за дискусия по поставените въпроси между научните среди и заинтересованите държавни институции.

Целите на проекта се осъществяват в рамките на двегодишно изследване предвид на тяхната всеобхватност.

Резултати:

Проведени 2 научни конференции с международно участие:

На 30 октомври 2013 г.- „Състояние и перспективи на юридическото образование в България“ – вж. дневния ред на конференцията на http://www.legaleducation.eu/

https://www.facebook.com/pravnoobrazovanie/

 На 13 юни 2014 г.- „Електронното обучение по право- споделен опит и перспективи“-

вж. дневния ред и публикации от конференцията на http://www.legaleducation.eu/?page=news&item=41

Представяне:

Сайт на проекта http://www.legaleducation.eu/?page=home   и електронно списание „Юридическо образование“- http://www.legaleducation.eu/?page=e-magazine

en_GBEnglish