STUDIA IURIS ROMANI

Брой II/ 2016

Вторият брой за 2016 г. на електронното списание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ IUS ROMANUM е посветен на една фундаментална тема – Studia iuris romani. С нея списанието излиза на един нов международен хоризонт, тъй като по решение на Общото събрание на учредената на 13 октомври 2016 г. Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция «Societas pro iure romano» (S.I.R.) в него ще се публикуват приоритетно статии на нейните членове и доклади от проведените научни форуми на Юридическия факултет на Софийския университет и на Асоциацията.

Така този брой съдържа докладите и статиите на участниците в Първата международна балканска научна конференция на Софийския университет, проведена на 14 октомври 2016 г. Нейната тема беше „Изучаването и преподаването на римското право и римскоправната традиция в началото на ХХІ в.“. Конференцията постави началото на предвидените в Устава на Балканската асоциация събития с оглед постигане на основната цел – сътрудничество между преподавателите, обединени от общото историческо минало на Балканите по времето на Римската империя, и преподаващи науката за римското право в университетите в балканските държави.

Научното коопериране на Балканите е особено интензивно в последните години. Напълно нова обаче е инициативата на преподавателите от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се създаде организация, в която преподавателите и учените от балканските държави да обменят своя опит, да представят научните си достижения, да споделят проблемите на преподаването и реализацията на младите колеги. Наред с това Балканската асоциация има амбицията да се превърне в едно от авторитетните международни романистични сдружения, поставящи въпросите на римското право и римскоправната традиция в европейски контекст и в сътрудничество с други университети и преподаватели от цял свят.

Научната конференция с представените на нея теми на докладите доказа необходимостта от това сътрудничество и широките перспективи за осъществяването му. По темата на конференцията в стриктен смисъл бяха изнесени много доклади, свързани с историческото развитие на романистичната наука и университетските дисциплини по римско право в отделните балкански държави, новите методи за преподаването им и очакваните резултати. Наред с това вниманието на някои участници беше фокусирано и върху една по-обща изследователска тематика, очертана от новите насоки в романистичните изследвания. Особена чест за учредителите на Асоциацията беше участието в конференцията на именити романисти като академик Габор Хамза, проф. Себастиано Тафаро и проф. Джорджо Бароне Адези.

По решение на Общото събрание на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция «Societas pro iure romano», тъй като списанието IUS ROMANUM се превръща и в неин научен форум, статиите на авторите в него могат да се публикуват на един от трите официални езика на Асоциацията – италиански, английски или френски. По изричното желание на авторите те могат да бъдат преведени и на български език с оглед по-широкото популяризиране на романистичната наука в България и в съответствие с целите на научния проект, по който е създаден романистичният сайт и списанието на Юридическия факултет на Софийския университет. Статиите ще бъдат съпроводени с резюме на съответния език и/или на английски език, ключови думи и СV на автора, като в този смисъл зададеният формат на списанието няма да се променя.

В настоящия брой статиите са подредени в три части. Първата част включва статиите на романисти от различни университети в Европа, присъствали на конференцията, избрани за почетни членове на Балканската асоциация или изпратили своите трудове специално за нея. Приоритетното им място е израз на уважението на всички членове на Асоциацията към тях и подкрепата им за Балканското научно романистично сътрудничество. Втората част се състои от статиите на романистите от балканските държави, които споделят своя преподавателски опит и научни достижения. В третата част са включени статии на българските романисти, присъствали на конференцията и представили за нея своите изследвания.

Надяваме се, че с този брой на списанието IUS ROMANUM ще представим една по-цялостна картина на съвременното състояние на романистичната наука и нейното преподаване в университетите и ще отворим широко вратата за още по-интензивно сътрудничество при изследването на римското право и романистичната традиция.

СПИСАНИЕТО

bg_BGBulgarian