ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА
ПО РИМСКО ПРАВО

IUS ROMANUM
НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“!

Римският юрист Целз определя правото като „изкуство за доброто и справедливото“. Удивителният дух на римляните да създават и прилагат правото преминава през бариерите на времето до наши дни. Римското право си остава онази невероятно стабилна основа, върху която се изгражда съвременната правна култура.

С термина „Римско право“ се означава правната система на Древния Рим, включваща развитието не само на обективното право и правораздаването, но и на правната наука в продължение на повече от 14 столетия. През вековете се запазват не само някои от разрешенията по правни въпроси, създадени от римските юристи и императори, но и правните принципи и правната терминология, преминала в съвременните езици през латинския език.

Като „Римско право“ се означават и правните системи, прилагани в значителна част от Западна Европа чак до ХVІІІ век. Това е правото, прилагано в Свещената Римска империя. То е в основата на буржоазните граждански кодификации и има значително влияние за формирането на нациите и на съвременната държавност. Римското право влияе върху националните правни системи не само в Европа, но и в Америка, Африка, Азия. То е в основата и на стремежа за създаване на наднационални кодификации в наши дни. Римското право е и една юридическа техника, произлязла от романистичната традиция.

Много автори приемат римското право като първата правна система в исторически план, която изцяло е отделена от обичая и религията. Но самото то е синтез не само на правните възгледи на римляните и на другите италийски народи. В епохата на териториална експанзия, разцвет на римската икономика и установяване на политическо господство в Средиземноморието, а и в значителна част от континентална Европа, то приема влиянията на Източната и елинистичната правна култура, адаптира много институти на чуждото право, изгражда една система на общо право (ius gentium), приложима на цялата територия на Римската империя. Консолидирайки политическата власт и религията, с възприемането и покровителстването на християнството, римското право се съхранява от църковните институции в превратните времена на Ранното Средновековие, за да възкръсне за нов живот в университетите от ХІ в. насетне, да оживее в науката и законодателството и да достигне до прага на ХХІ век.

Традиционно в университетите в наши дни се изучава като задължителна дисциплина „Римско частно право“. Акцентира се и на приемствеността на римскоправната традиция в съвременните частноправни системи.

В последните десетилетия на ХІХ в. постепенно се налага тенденцията и на изследването, съответно и изучаването и на римското публично право като основа на съвременното държавно развитие и демокрация. По решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2014 г. като изборна дисциплина е въведено „Римско публично право“, Римскоправната традиция присъства в лекционните курсове по Всеобща история на държавата и правото, Съвременни правни и държавни системи, Философия на правото, Философска антропология, История на политическите и правни учения, Сравнително частно право и пр.

По инициатива на студентите от Юридическия факултет, и след трагичната смърт на нашия незабравим колега гл. ас. Теодор Пиперков, през 2014 г. се възстанови работата на кръжока по Римско право. Създаде се и Клуб на юриста, който носи неговото име. По повод на работата на тези две неформални организации се роди идеята за по–широка трибуна на проблемите, свързани с по–доброто познаване на римскоправната традиция и приноса на римските юристи за съвременната правна култура.

Не са много романистичните сайтове по света. Някои от тях са с чисто дидактично съдържание и са посветени на конкретните нужди на студентите, изучаващи дисциплината „Римско частно право“ и някои други изборни или факултативни дисциплини. Други съдържат изключително богата литература – източници, книги, статии по римско право. В България обаче никога не е имало традиция да се издава специализирана романистична литература, достъпна за по–широката публика. Може би ограниченият брой на учените и преподавателите, които се занимават с тази материя, е една от причините за това. Но последните издания на книги, както и честванията на събития, свързани с римското право, несъмнено разкриха един нарастващ интерес към проблематиката, към търсенето на корените нa съвременното правно развитие в Древността. Този своеобразен Ренесанс, както и ентусиазмът на младите колеги – студенти и асистенти, и на колегите от практиката, постави пред нас отговорната задача дa създадем този сайт. И макар традицията да повелява да се отдаде дължимото на писменото изразяване на изследванията, особено по отношение на Античния свят и неговото право, електронните технологии дават по-голяма възможност за достигане на тези изследвания до широката аудитория, заинтересувана от римското право.

Но на първо място сайтът е посветен на тези, които са изкусени от правото, които започват неговото изучаване и които се стремят да превърнат своите знания в „изкуство за доброто и справедливото“.

На тях го посвещаваме с цялата си обич и старание да бъдем полезни и на тях разчитаме за неговото обогатяване.

IUVENTUTI CUPIDAE LEGUM!

bg_BGBulgarian