ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ

LECTORIS SALUTATIO

Добре дошли на сайта на новото електронно списание IUS ROMANUM!

IUS ROMANUM е първото българско списание, специално посветено на изслeдването и изучаването на римското право и на романистичната традиция в съвременното право. Списанието се издава под ръководството на Малина Новкиришка-Стоянова, професор по Римско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и главен редактор. То има редакционен съвет от повече от 50 членове, който включва преподаватели от различни катедри на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и много видни учени от цял свят, които се изразили своята подкрепа за тази инициатива на Юридическия факултет и оказват помощ при реферирането на представяните статии за публикуване, както и на представянето на списанието на научни форуми, привличането на автори, препоръчването на публикации по определени теми и пр

Електронното списание IUS ROMANUM е издание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В него се публикуват статии на преподаватели и учени от този факултет, но и от различни университети от България и от цял свят, които проявяват интерес към римското право и римскоправната традиция в съвременното право. От 2016 г. в него се публикуват и статиите на членовете на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“. Езиците, на които се публикуват статиите, са български, италиански, английски и френски, като по изключение могат да бъдат публикувани и статии на испански език.

Мисията на изданието е да се представят различните аспекти на романистиката и въплъщението на римскоправните принципи и норми в съвременните правни системи, да се разкрива приемствеността на романистичната традиция в законодателството и в съвременната правна култура. То дава възможност  за запознаване на широката българска аудитория с достиженията на европейската и световна наука по дадена проблематика. Всеки брой на списанието е тематичен и в него се включват статии както по римско, така и по съвременно право. Списанието се издава два пъти годишно, през юни и декември.

Списанието се издава по проект за научна дейност в Софийския университет, финансирана от държавния бюджет, поради което приоритетно в него се публикуват статии на български език, без обаче да се отдава предимство само на български автори.  Всеки автор, избрал да публикува в списанието, изпраща своята статия с изрично указание дали желае тя да бъде публикувана на оригиналтия език или в превод. Той представя задължително резюме на съответния оригинален език и на английски език, както и персонална информация относно своята позиция в съответния университет, академични длъжности и дейности, научна продукция, пощенски и електронен адрес за контакт.

Статиите, които са изпратени за превод и публикуване на български език, задължително съдържат съгласието на автора за превода и информация за първата публикация и авторските права на издателството, в което тя е направена, ако има такава.

На сайта на списанието се съдържа инфорвация за изискванията за публикуване.

Статиите, изпратени до списанието, са преценяват за пълнота на исканите сведения и след това се изпращат  в анонимна форма за оценка от двама референти, избрани от Директора измежду членовете на редакционния съвет или извън него. Референтите трябва да са експерти в научната област, към която се отнася статията, и са от университети, различни от този на автора. Процедурата и таблицата за рефериране са еднакви за всички автори и са подробно описани (docx).

Статиите се публикуват само след положителна оценка от реферирането.

На добър час на новата инициатива на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – да представи римскоправната култура и романистичната традиция в съвременното право  в България и по света  и на новото електронно списание IUS ROMANUM!

Към всички броеве
bg_BGBulgarian