DE FINIBUS SEMINARII IURIS ROMANI

ЗА ЦЕЛИТЕ НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО

Уважаеми колеги,

С изключителна радост и удовлетворение пристъпвам към представянето на дейността на кръжока по Римско право. Когато започвах следването си в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1981 г., такъв кръжок съществуваше от няколко години и се ръководеше от доц. Румен Чолов, тогава все още главен асистент по Римско частно право. Той бе поел преподаването на дисциплината след трагичната кончина на проф. Михаил Андреев- една изключителна и харизматична личност, учен от световна величина, обожаван от студентите и уважаван от колегите си преподаватели.

Професор Андреев беше вложил много усилия, за да запази дисциплината „Римско частно право“ на академична висота, макар и по идеологически причини тя да беше включена в учебния план като изборна и алтернативна на „Политически и правни учения“. Съществуването й в условията на социалистическата държава  е изисквало професорът да поеме и да разработи основно друга базисна дисциплина „ История на българската държава и право“, за да му се позволи като компромис да чете и „Римско частно право“.

След катастрофата, отнела живота на проф. Михаил Андреев, една година в ЮФ на СУ не се преподава Римско право, а неговият асистент Румен Чолов подготвя лекционния си курс в Италия като стипендиант и носител на престижната романистична премия „Gerard Boulvert“. Когато аз бях в І-ви курс, той водеше и лекции, и семинари, и кръжок по Римско право с една неизчерпаема енергия и лично обаяние. Сбирките на кръжока бяха място, на което се говореше за Рим и правото с възторг и преклонение, представяха се различни тези, дискутираха се казуси, подготвяха се теми за участие в конкурси. Членовете на кръжока бяха едно интелектуално ядро, но и приятели, които споделяха общите си интереси, помагаха си с литература, която се намираше особено трудно в онези времена. Към тях през годините първоначално се включваше голяма група студенти от І-ви курс, някои от които си тръгваха веднага след вземането на изпита по Римско частно право на зимната сесия, но други оставаха и продължаваха да се събират и след завършването на следването. От онзи кръжок и до днес римското право е намерило място в житейската и професионална съдба на проф. д.ю.н. Иван Билярски от Института по история на БАН  (http://www.ihist.bas.bg/CV/srednov_IBiljarski.htm) , доц. д-р Кристиан Таков от Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (http://www.christiantakoff.com/), доц. д-р Константин Танев от Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство (http://blogs.unwe.bg/ktanev/). Неизменен спътник, учител, консултант и искрен приятел на всички ни през годините остана и проф. д-р Мария Костова- винаги готова да помогне и за най- заплетения латински текст, с неизчерпаеми познания за римската литература, култура и право.

Член на кръжока беше и най- обичания, невероятно жизнен, енергичен, енциклопедичен и незабравим наш колега Теодор Пиперков, който на 17 декември 2013 г. неочаквано ни напусна, но остави най- ярката следа в преподаването на Римското право в последните години. Студентите, слушали негови лекции и семинари, докоснали се до необикновената му личност, запазиха спомена за него. Те настояваха да се „направи нещо“, защото той не бива да бъде забравен. Те поеха ред инициативи, увличайки след себе си и колегите от І-ви курс, които за жалост не го познаваха и именно те станаха и особено активни участници в тях.

Засега успяхме да реализираме две от многобройните предложения- да възстановим дейността на кръжока по римско право, за който многократно сме говорили с НАШИЯ ТЕО, и да направим едно възпоменание за него през декември 2014 г. – една година след смъртта му, като съберем в скромен дар- сборник статии и есета на неговите колеги.

С Тео бяхме един синхронизиран работен екип, но добри приятели и колеги. От 2008 г. насетне заедно с проф. Мария Костова и младите ни колеги осъществихме няколко проекта, с които интересът към римското право в публичното пространство значително нарастна. С негои често сме говорили, че много студенти и дори завършили и практикуващи колеги имат желание да има място и начин за общуване на тема римско и съвременно право. Забързани в лекции и упражнения, все не намирахме време да  направим и това. Не биваше неговата кончина да подейства като „ускорител“ за организирането на това, което и двамата бяхме готови да направим много отдавна. Но и студентите от последните години са значително по- активни, с по- голям интерес към античната традиция и съвременните й превъплъщения. За това свидетелства интересът им към проведената през 2012 година международна научна конференция „Римско и съвременно публично право“ и особено към новата изборна дисциплина „Римско публично право“, стартирала през академичната 2013/2014 г. и събрала повече от половината първокурсници в аудиторията и през настоящата година.

Така след близо 20-годишно прекъсване на 23 октомври 2014 г. официално  се възстанови дейността и сбирките на кръжока по Римско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ . За това особено много настояваха студентите по право, били първи курс през учебната 2013-2014. Тяхната  инициатива бе приета много радушно и сред  другите курсове на факултета. Винаги сме получавали и подкрепата и съдействието на деканското ръководство.

Целта на кръжока е да обедини интересите на всички, за които правото на Древния Рим във всичките етапи на неговото развитие представлява особена ценност. В него ще се представят:

  • актуални за дадени моменти теми- напр. годишнини от събития, свързани с римската държава и право или с техните съвременни проекции;
  • „римски теми с продължение“- правни проблеми с универсален характер, които дават възможност за анализ на римските разрешения и сравнения с развитието на правната уредба и политиката по тези въпроси в следващите епохи;
  • творчеството на римски юристи, оратори, политици във връзка с развитието на правото;
  • дискусии на научни форуми или в литературата по теми и казуси, свързани с римското право;
  • нови книги, статии, изнесени доклади, филми и презентации, както и всякакви други научни и културни събития, свързани с римското право.

Запленени от обаянието на творчеството на римските юристи, от универсалните принципи на древното право, намерили приложение и в съвременността, от реториката на Цицерон и Квинтилиан, младите ни колеги очакват много от нас.

Един нов кръжок, и то по Римско право, задължава много- както мен като преподавател, така и младите колеги ас. Стоян Иванов, хон. ас. Методи Тодоров и хон. ас. Васил Александров, които в началото на 2014 г. поеха безрезервно предизвикателството да застанат зад катедрата, където преди тях беше Тео. Те, неговите ученици и приятели, направиха много през изминалата учебна година и по- уверено встъпват във втората година на преподаването в ЮФ на СУ на дисциплината, съществувала още от създаването на факултета- „Римско частно право“.  На тяхното непосредствено общуване със студентите, на откликването на разнообразни интереси и желания, на организирането на сбирките на кръжока, на определянето на най- интересните за всички теми- разчитам много на всичко това. И се надявам този кръжок да стане една добра школа, от която да поемат  много добре подготвени юристи, които в своята професия винаги да се ръководят от „елегантното определение“ на Целз, че „правото е изкуство за доброто и справедливото“.

Но най- вече се надявам на неговите участници, защото един кръжок е всъщност доброволно обединение на личности с еднакви интереси, понякога и с еднаква психология и темперамент. Нека те го превърнат в полезно и приятно за тях самите начинание, с което да имат самочувствието, доблестта и смелостта на истинските римляни.

На добър час!

Към всички броеве
bg_BGBulgarian