• Actual academic position-university/ institute Full professor of Roman law at Sofia University St. Kliment Ohridski

  Full professor of Roman Law at Plovdiv University Paysii Hilendarski and at New Bulgarian University

  References to internet profiles or websites
  Contact address

  e-mail

  m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

  mnovkirishka@nbu.bg

   

  Sofia University "St. Kliment Ohridski"

  Severno krilo, et. 4, 308

  Tzar Osvoboditel 15 blvd.

  Sofia 1504

  Bulgaria

LECTURE COURSES IN ROMAN PRIVATE LAW AND ROMAN PUBLIC LAW OF REGULAR AND EXTERNAL EDUCATION, SPECIALTY "LAW"

m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

 • Actual academic position-university/ institute Семинарни занятия по Римско частно право и Класическа юридическа терминология на редовно и задочно обучение, специалност „Право“
  References to internet profiles or websites https://www.facebook.com/stoyan.panayotov.ivanov

  https://www.uni-sofia.bg/

  Contact address

  e-mail

  SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

  Faculty of Law, cab. 308

  1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd., Bulgaria

  stojanpi@uni-sofia.bg

  Д-р Стоян Панайотов Иванов е роден на 28.01.1988 г. Той е щатен университетски преподавател (главен асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Римско частно право и Класическа юридическа терминология. Постъпил е през 2014 г.

  Завършил е с отличие summa cum laude Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ – в София (2007 г.) със специалност Латински и Италиански език, и Юридическия факултет на СУ с отличие (2012 г.). В периода ноември 2018-ноември 2021 г. е докторант на самостоятелна подготовка в Юридическия факултет на СУ, отчислен с право на защита. На 2.11.2021 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор по право.

  Професионалният му път е изцяло свързан със СУ „Св. Климент Охридски“, където първоначално е избран от Катедрата по теория и история на държавата и правото за хоноруван асистент по Римско частно право за учебната 2013/2014 г., а през периода юни 2014 г. – юни 2018 г. е назначен за редовен асистент след спечелването на конкурс. Ръководи упражненията по РЧП като редовен асистент (2014-2018 г.) на редовните и задочните студенти и като хоноруван асистент (2018 – 2023 г.). Като докторант и хоноруван асистент са му възлагани и отделни лекции и по дисциплината „Юридическа терминология- І-ва част“ (от 2019 до 2023 г.).

  Има специализации в UNIDROIT – международен институт за унификация на частното право в Рим, Италия (2015 г.) и във Фрибург и Нюшател, Конфедерация Швейцария като стипендиант на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ (2016 и 2017 г.).

  Стоян Иванов е член на екипа по проект за научни изследвания на СУ от 2015 г. и в момента. Той е секретар на издаваното по проекта електронно романистично списание на Юридическия факултет IUS ROMANUM и на създадената през 2016 г. Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“. Участва активно в дейностите по проекта по Римско право, като организира редица сбирки на Кръжока по римско право в ЮФ на СУ, а също и ежегодно в подготовката на научни конференции, публични лекции, състезания, конкурси и пр.

  Тема на докторската му дисертация е „Дружествата на публиканите“, а научният му консултант е проф. д. н. Малина Николова Новкиришка-Стоянова.

  Научните му интереси са в областта на римското частно и публично право, античната и европейската правна история, правната терминология, облигационното и вещното право.

  Член е на Съюза на юристите в България.

  Владее свободно италиански, английски, новогръцки и латински език. Ползва турски, испански и старогръцки езици.

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО И КЛАСИЧЕСКА ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“  

stojanpi@uni-sofia.bg

 • Actual academic position-university/ institute
  References to internet profiles or websites
  Contact address

  e-mail

занимание…

email

en_GBEnglish