Състезание за решаване на казуси по Римско частно право

Състезание за решаване на казуси по Римско частно право 2560 1920 admin-iusromanum

COMPETENCIA

ТЕМА: за решаване на казуси по Римско частно право

Date: 04.06.2014 г.

На 04.06.2014 г. за първи път по инициатива на кръжока по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе състезание по решаване на казуси  по Римското частно право. То беше организирано от асистентите по Римско частно право Стоян Иванов, Васил Александров и Методи Тодоров и с активната подкрепа на проф. д-р Малина Новкиришка. С него се постави началото на една хубава традиция, която да увлича  студентите още от първи курс да участват в различни инициативи и състезания по решаване на казуси. Основната му  цел е не само да обогати познанията на младите колеги, но и да покаже, че римските юристи са решавали сложни дори от съвременна гледна точка казуси.

Основна дидактическа задача при преподаването на римското право в І-ви курс е да се формира ясно юридическо мислене и правосъзнание, което да се доразвие през следващите години и да подготви студентите за ежедневната им практика след университета – решаването на казуси. На основата на казусите, представени и дискутирани от големите римски юристи Лабеон, Капитон, Целз, Гай, Юлиан, Паул, Папиниан, Улпиан, Модестин и много други техни колеги от Древността се извеждат основните принципи на правото, от които се ръководят и съвременните магистрати и администратори. Те са устояли проверката на времето и наистина ни доближават до елегантното определение на Целз, че „правото е изкуство за доброто и справедливото“.

Регламентът на състезанието беше обявен почти месец преди провеждането му. Като продължение на темата, широко дискутирана в кръжока, а също и поставена в бр. 1 на новосъздаденото електронно списание по римско право- IUS ROMANUM  и своеобразен патрон на състезанието беше образът на съпругата на император Октавиан Август- Ливия, изобразена на златна монета като богинята на справедливостта Iustitia. Защото, както казва Улпиан в книга І на своите Институции и с това започва книга І, титул І, фрагмент 1 на Дигестите:

 

Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat.

Еst autem a iustitia appellatum.

 

Съгласно регламента на състезанието участниците имат по 10 минути, за да подготвят своите отговори по прожектиран пред тях казус, като всеки от тях работи самостоятелно, докато не останат 10 участници, които се разделят на два отбора от по петима души. За всеки следващ кръг продължават участниците, които са дали шест или пет от шест верни отговора, а отпадналите остават в публиката с възможност след края на всеки кръг да задават въпроси при изясняване на казуса и верните отговори. Състезанието има неограничен брой кръгове.
В отборната фаза на състезанието, за да победи единият от отборите, трябва да даде пет или шест верни отговора на съответния казус за кръга и те да са повече от тези на другия отбор. На този етап състезанието също има неограничен брой кръгове, докато един от двата отбора не излезе победител.

В първия кръг участниците бяха изправени пред вещно-облигационен казус, свързан с договор за продажба на имот, чието предаване било уговорено да стане по-късно, като междувременно продавачът изнесъл множество вещи от имота. За правилното разрешаване на казуса участниците трябваше да  определят правата и задълженията на страните по сключения договор, но също така и да преценят, коя вещ е главна и коя вещ е принадлежност към имота.
След първия кръг мнозинството от участниците продължи, като част от тях бяха отговорили без грешка на всичките шест въпроса.

Във втория кръг на вниманието на  участниците беше предложен вещен казус – спор за имот. За да бъде правилно разрешен казусът, беше необходимо да се направи преценка дали е установено владение и от кога тече придобивната давност, респективно имало ли е пречки последната да изтече, ако собственикът на завладяния имот е бил по време на давностния срок на военна служба. Трябваше да бъдат преценени и правната природа на плодовете и подобренията, както и възможността за продажба на имота. Казусът не затрудни участниците и повече от тях продължиха в следващия кръг.

Третият кръг беше изцяло доминиран от облигационен казус, свързан с договор за заем за послужване. При решаването му беше необходимо не само да се даде точна юридическа квалификация на сключения договор, но и да бъдат преценени правилно правата и задълженията на страните, включително дължимата грижа. От значение за решаване на казуса бяха и характеристиката на отдадената в заем вещ и начинът на ползването от заемополучателя.

След този кръг останаха десет участници, които бяха разрешили правилно казуса, някои от тях – без грешка. С оглед регламента на състезанието бяха формирани два отбора от по петима участници. Те бяха изправени пред казус, свързан с продажба на съсобствена вещ без съгласието на единия съсобственик и влагането на част от получената сума от другия съсобственик при банкер, както и претенция към третото лице – купувач за връщане на вещта. За правилното разрешаване на казуса двата отбора трябваше да направят преценка за това как се сключват сделки със съсобствени вещи и какво е значението на противопоставянето от страна на единия съсобственик, респ. липсата на противопоставяне, поради определени причини. За отговора на единия от въпросите бяха необходими познания и по римски граждански процес във връзка с разглеждането на делата и присъствието на страните. Обсъждането в отборите беше особено оживено, като студентите показаха много добро умение за работа в екип и формиране на общо становище.

При проверка на отговорите единият от отборите беше дал повече верни отговори и така съгласно регламента, на първо място бяха класирани:

  • Таня Мирчева;
  • Елиана Иванова;
  • Вълчо Иванов;
  • Асен Стефанов;
  • Даниил Михалев

Второто място беше заето от:

  • Виктория Велева;
  • Лили Костадинова;
  • Васил Костов;
  • Звезделин Кралев;
  • Марин Петрушев.

Участниците получиха като награди книги от издателство „Сиела“, анотирани издания на Закона за задълженията и договорите, подписани от доц. д-р Кристиан Таков, както и специално издадени брошури със статия на незабравимия и любим на много поколения юристи гл. ас. Теодор Пиперков. Всички участници в състезанието получиха и рекламния календар  на сайта iusromanum.eu- първият български сайт, посветен на проблемите на римското право и римскоправната традиция и създаден в Юридическия факултет на Софийския университет с активното участие на студентите и на преподавателите по Римско право.  Проф. Малина Новкиришка, която е и  ръководител на проекта за сайта, пожела на студентите много успехи не само на сесията, но и в бъдещата им работа и изрази надеждата, че техния интерес към кръжока по Римско право ще продължи и през следващите години. Тя изрази и специалната благодарност към всички участници и към Издателство „Сиела-Норма“ за оказаната подкрепа при осигуряване на наградите, както и на доц. Кристиан Таков за отделеното внимание и съпричастност.

Своеобразен финал на дейността на Кръжока по Римско право за 2014/2015 академична година бяха два доклада на негови членове. Людмила Костова (5 група, I курс) представи  изключително интересната тема „Съпоставка между ius civile и ius gentium. Право и справедливост“. Янита Джунова (3 група, I курс)  изнесе доклад за едно малко нетрадиционно разбиране за Конституцията на Древния Рим и по- специално за републиканското държавно устройство и неписаните конституционни норми от Древността до наши дни.

en_GBEnglish