СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 31.05.2018

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 31.05.2018 2560 1244 admin-iusromanum

COMPETENCIA

ТЕМА: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

Date: 31.05.2018 г.

На 31.05.2018 г. за четвърта  поредна година в  272 аудитория на Ректората на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционно организираното от Катедрата по „Теория и история на държавата и правото“  към Юридическия факултет Състезание за решаване на казуси по Римско частно право. Почти една четвърт от целия първи курс – около осемдесет студенти взеха участие в надпреварата и решаваха казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право.

Сериозната подготовка на студентите пролича още в първите няколко кръга, в които участниците решаваха с особено голям интерес, задълбоченост и усърдие предложените казуси. Оформи се сериозна конкуренция и всеки от студентите се стремеше да покаже най-доброто от себе си, като броят на решените казуси достигна общо седем. До последния кръг се добраха дванадесет участници, постигнали оптимални резултати  във фазата на директните елиминации. Те бяха разделени по жребий, изтеглен от последния отпаднал, на два отбора, в които екипно решаваха финалния казус, който именно беше и този с най-голяма трудност. От дискусиите помежду им, беше обозримо ясна  възможността им за приспособяване  за съвместна работа в екип. Това умение е похвално за тепърва започнали своето образование и навлизащи в академичното поприще млади хора. Естествено не остана и скрита ефективността на този начин на работа, при който знанията и уменията на всеки от участниците  и събеседването с останалите колеги, довеждат до формирането на общо решение по казуса.

Състезателите решаваха казуси, чиято трудност нарастваше с всеки пореден кръг, като последните казуси бяха особено трудни. Накрая двата отбора премериха сили върху казус, изискващ задълбочени познания по римско вещно и облигационно право.

В първия кръг на състезанието, участниците бяха изправени пред облигационно-вещен казус, при който правният спор се беше концентрирал върху придобиването правото на собственост на движима манципна вещ, която е прехвърлена неформално, без наличието на изискуемата от римското право форма за действителност на този вид вещ. Беше ключово за решаването на казуса знанието за липсата на транслативно-вещния ефект на римския договор за покупко-продажба и доброто разбиране на института на недействителността на договорите. Участниците трябваше да познават в детайли правната уредба на владението и неговата правна защита, освен това, те  трябваше да съобразят не само материалноправните елементи на спора, но да преценят пред кой орган могат да се обърнат страните за защита.

Вторият казус се концентрираше върху облигационно-вещен спор, в който състезателите трябваше да преценят как и кога се прехвърля правото на собственост, съответно кога купувачът на една вещ дължи да заплати цената по договора за покупко-продажба. Казусът изискваше изясняването на правните възможности на купувача при неизпълнение на задълженията на продавача и дали е допустимо и възможно развалянето на сделката.

Третият кръг постави за разглеждане пред участниците казус с облигационноправни проблеми във връзка със забавеното изпълнение на парична престация. Те трябваше да преценят и някои въпроси, свързани с деликтен фактически състав, пораждането на деликтна отговорност и възможността за прихващане между вземания на договорно и деликтно основание.

В четвъртия кръг участниците се изправиха пред вещноправен казус, свързан с недобросъвестно владение, защита на невладеещия собственик и евентуална продажба на невладяната за определен период от време вещ от цивилния й собственик. Състезателите трябваше да обърнат сериозно внимание  не само на правната характеристика на дадената в казуса фактическа ситуация, но и да съобразят невъзможността за противопоставяне на придобивна давност на военна или държавна служба в римското право, което води съответно и  до липса на придобиване на правото на собственост на първично правно основание, а  ситуацията се характеризира просто като фактическа власт върху вещта от недобросъвестния владелец, длъжен да върне всички плодове, които вещта е можела да даде през периода на неговото владение.

В петия кръг беше поставен облигационноправен казус, свързан с виновното неизпълнение на длъжник по реален контракт. Участниците трябваше да познават виновното неизпълнение по облигационен договор, а също така и да открият виновното поведение на длъжника в сложната фактическа обстановка, а също така и да квалифицират формата на вината в конкретната ситуация,  с оглед на повишената отговорност на длъжника при въпросното договорно отношение, в която се коренеше развръзката на казуса.

В шестия кръг беше разгледан облигационно-вещен казус, свързан с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обременен със сервитутни права. Студентите трябваше да демонстрират завидно познаване на института на ius in re aliena. Облигационноправните питания бяха концентрирани върху продажбата на вещ с недостатъци, гаранционната отговорност и правните възможности за разваляне на договора или намаляне на цената на купената вещ.

На финала участниците трябваше да разгледат спор, породен във връзка с отговорността на длъжник по договор за влог, чийто предмет е   робиня със специални умения. Състезателите дадоха отговори на въпроси свързани с валидността на договора за влог, дължимата грижа на влогоприемателя и защитата на влогодателя, свързана с възможността за получаване на обезщетение, поради намаляване стойността на вещта му. Казусът поради сериозната си сложност предизвика много широк интерес у публиката, която с нетърпение очакваше обяснението му от асистентите.

Във финалния кръг участие взеха Отбор „А“, съставен от:

1. Георги Павлов – 14 гр.

2. Ива Белчева-8 гр.

3. Елена Странджева- 9 гр.

4. Веселин Трифонов-7 гр.

5. Илияна Аризанова -9 гр.

6. Паула Макавеева-8 гр.

 

както и Отбор „Б“, съответно съставен от:

1. Мария Стефанова-5 гр.

2. Мариус Милчов-9 гр.

3. Дамян Христов-1 гр.

4. Димо Катранджиев-6 гр.

5. Симона Стоянова-9 гр.

6. Габриела Костова-2 гр.

 

След разпалени обсъждания и само с една точка аванс, Отбор „Б“ спечели състезанието.

Отговорите на всички казуси бяха разяснени с подробна аргументация от комисията, която ги проверяваше и оценяваше, като след това бяха раздадени наградите на победителите, осигурени с любезното съдействие на спонсора на събитието – издателство Ciela.

След финалния кръг всички гости и участници се събраха за отпразнуване на събитието в неформална обстановка.

С голямо удоволствие поздравяваме победителите с успеха и им желаем да имат още много такива победи. Кръжокът по римско право поздравява и всички останали участници за усилията, ентусиазма и ефективността им, и си пожелаваме Състезанието по решаване на казуси по Римско право да става все по-интересно и оспорвано всяка година.

en_GBEnglish